Active Region : ขอบเขตสำแดงอิทธิฤทธิ์

 

Active Region
ขอบเขตสำแดงอิทธิฤทธิ์
 

ขอบเขตพื้นที่ในชั้นบรรยายกาศของดวงอาทิตย์ (Sun) จากผิวชั้นล่างสุดของดวงอาทิตย์ (Photosphere) ถึงชั้นโคโรน่า (Corona) บรรยากาศชั้นบนสุดซึ่งเบาบางได้เกิดการ ขยายตัวขึ้นขณะเดียวกันสนามแม่เหล็กของ ดวงอาทิตย์มีความแข็งแกร่งปรากฎออกมาจากภายในของดวงอาทิตย์ประกอบด้วย วงละอองของแม่เหล็กอยู่โดยรอบและอยู่ เหนือบริเวณจุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspot) ซึ่งเป็นพฤติกรรมของดวงอาทิตย์ (Solar Activity)

 

โดยรวมขอบเขตสำแดงอิทธิฤทธื์หมายถึง บริเวณที่มีความแข็งแกร่งของสนามแม่เหล็กแสดงโครงสร้างขอบเขตม้วนบิดไปมาเป็นวงสูงใหญ่ (Loop structures) โดยมีอนุภาค สนามแม่เหล็กลอยไปตามเส้นสนามแม่หล็ก