active region : ขอบเขตสำแดงอิทธิฤทธิ์

 

ขอบเขตพื้นที่ในชั้นบรรยายกาศของดวงอาทิตย์ (Sun) จากชั้น Photosphere (ผิวชั้นล่างสุดของดวงอาทิตย์) ถึงชั้นโคโรน่า (Corona) บรรยากาศชั้นบนสุด ซึ่งเบาบาง ได้เกิดการขยายตัวขึ้น ขณะเดียวกันสนามแม่เหล็กของ ดวงอาทิตย์มีความแข็งแกร่งปรากฎออกมาจากภายในของดวงอาทิตย์ ประกอบด้วย วงละอองของแม่เหล็ก อยู่โดยรอบและอยู่เหนือบริเวณจุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspot) ซึ่งเป็นพฤติกรรมของดวงอาทิตย์ (Solar Activity)

โดยรวมขอบเขตสำแดงอิทธิฤทธื์ หมายถึงบริเวณที่มี ความแข็งแกร่งของสนามแม่เหล็ก แสดงโครงสร้างขอบเขตม้วนบิดไปมาเป็นวงสูงใหญ่ (Loop structures) โดยมีอนุภาคสนามแม่เหล็กลอยไปตามเส้นสนามแม่หล็ก

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer