activity index : ดัชนีกิจกรรม

 

แสดงการบอกหนึ่งในจำนวนใดก็ตาม ของการบ่งชี้ลำดับชั้นการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมบนดวงอาทิตย์ (Level of solar activity) ในแต่ละช่วงเวลา คิดจากจำนวนรวม ของจุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspots) ที่มองเห็นตลอดทั้งซีกตามส่วนโค้งบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ (Sun) และท่ามกลางความสว่างไสว ของพื้นผิว โดยทั้งหมดประกอบด้วย ค่าคลื่นวิทยุ (Radio) และรังสี X ซึ่งสะท้อนออกมาจากดวงอาทิตย์ ทั้งนี้ดัชนีกิจกรรมบนดวงอาทิตย์ (Activity index) นำมาเป็นข้อมูลพยากรณ์ผลกระทบของสภาพ ภูมิอวกาศ (Space Weather) ต่อโลกและทั้งในระบบสุริยะ (Solar System)

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer