Activity Index : ดัชนีกิจกรรม

 

Activity Index
ดัชนีกิจกรรม
 

แสดงการบอกหนึ่งในจำนวนใดก็ตามของ การบ่งชี้ลำดับชั้นการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมบนดวงอาทิตย์ (Level of solar activity) ในแต่ละช่วงเวลาคิดจากจำนวนรวมของจุดบน ดวงอาทิตย์ (Sunspots) ที่มองเห็นตลอดทั้งซีกตามส่วนโค้งบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ (Sun)

 

และท่ามกลางความสว่างไสวของพื้นผิวโดยทั้งหมดประกอบด้วยค่าคลื่นวิทยุ (Radio) และรังสี X ซึ่งสะท้อนออกมาจากดวงอาทิตย์ ทั้งนี้ดัชนีกิจกรรมบนดวงอาทิตย์นำมาเป็น ข้อมูลพยากรณ์ผลกระทบของสภาพภูมิอวกาศ (Space Weather) ต่อโลกและทั้งในระบบสุริยะ (Solar System)