Apollo Asteroids : กลุ่มดาวเคราะห์น้อยอพอลโล

 

Apollo Asteroids
กลุ่มดาวเคราะห์น้อยอพอลโล
 

กลุ่มดาวเคราะห์น้อยโคจรมีความสัมพันธ์ใกล้โลกระยะห่างจากดวงอาทิตย์ น้อยกว่า 1.3 AU จึงจัดอยู่ในประเภทดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก (Near Earth Asteroids) หรือ NEAs หรือวัตถุใกล้โลก (Near Earth Objects) กลุ่มดาวเคราะห์น้อยทั้ง 3 กลุ่มโคจรใกล้โลก คือ

 

1.กลุ่มดาวเคราะห์น้อย เอเธนส์ (Atens Asteroids) โคจรตัดผ่านโลก - กึ่งแกนเอกน้อยกว่า 1 AU

2.กลุ่มดาวเคราะห์น้อย อพอลโล (Apollo Asteroids) โคจรตัดผ่านโลก - กึ่งแกนเอกมากกว่า 1 AU

3.กลุ่มดาวเคราะห์น้อย อามอร์ (Amor Asteroids) โคจรใกล้โลก - วงโคจรระหว่างโลกและดาวอังคาร

 

ดาวเคราะห์น้อยอพอลโล มีระยะจุด วิถีโคจรใกล้ดวงอาทิตย์ (Sun) น้อยกว่า 1.017 AU และกึ่งแกนเอก (Semi-major axis) มากกว่า 1 AU มีขนาดเล็กกว่า 10 กม.จัดแยก ไว้ในประเภทดาวเคราะห์น้อย มีศักยภาพสามารถทำอันตรายโลกได้ (Potentially Hazardous Asteroids) โดยมีวงโคจรตัดผ่านวงโคจรโลก