Atmosphere : ชั้นบรรยากาศ

 

Atmosphere
ชั้นบรรยากาศ
 

บริเวณที่ก๊าซ (Gases) หรือของไหลที่ไม่ใช่ของเหลว ปกคลุมพื้นผิวบนดาวเคราะห์ (Planet) หรือดาวบริวารธรรมชาติ (Natural satellite) โดยมีลำดับชั้นของก๊าซแสดงออกมา จำนวนมากเหนือพื้นผิวแต่ทั้งหมดของก๊าซจะใกล้พื้นผิวด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravity) ของตนเอง

 

ทั่วไปของธรรมชาติก๊าซมักจะไหลรั่วออกสู่อวกาศ แต่ความเพียงพอและความแข็งแกร่ง ของสนามแรงโน้มถ่วง (Gravitational) สามารถช่วยลากดึงก๊าซ กลับเข้าคืนสู่ชั้น บรรยากาศจากกลไกความสามารถของดาวเคราะห์ หรือดาวบริวารธรรมชาติที่จะลากดึงก๊าซกลับเข้าคืนชั้นบรรยากาศนั้น ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของก๊าซระยะทางห่างจาก ดวงอาทิตย์ (Sun) และอัตราความเร็วหลุดพ้นแรงดึงดูด (Escape velocity) ที่แสดงออกมาจากมวลของวัตถุนั้น

 

กรณีหากความร้อน แสง โมเลกุลของก๊าซเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็ว เช่นเดียวกับอัตราความเร็วหลุดพ้นแรงดึงดูดของดาวเคราะห์หรือดาวบริวารธรรมชาติ แม้ว่ามีมวลน้อย ของวัตถุก็สามารถช่วยลากดึงก๊าซกลับคืนชั้นบรรยากาศได้