binocular (astronomical) : กล้องสองตา (ดาราศาสตร์)

 

หมายถึงอุปกรณ์ดาราศาสตร์คือ กล้องสองตา ระบุคุณลักษณะข้อความว่า Astronomical ผลิตและออกแบบเพื่อใช้สังเกตการณ์ระยะไกล (ต่างจากประเภทกล้องส่องทางไกลบนพื้นโลก หรือกล้องดูนก) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตกำหนดไว้ เช่น กำลังขยาย 10x50, 9x63 ,15x70 และแสดง ระดับโชติมาตร (Apparent magnitude) เท่าใด เช่นสามารถใช้สังเกตดาวบนทัองฟ้า ไม่เกินระดับ 11 mag. เป็นต้น

นอกจากจะระบุคุณสมบัติการเคลือบของเลนส์ เพื่อใช้มองแล้วนุ่มนวลตาจากแสงของดาว (กรณีใช้ติดต่อตลอดคืน) เพื่อไม่ทำให้ปวดตา บางรุ่นอาจ มีตัวปรับสำหรับ ผู้มีสายตายาว ทั้งนี้สามารถสังเกตตัวกล้องจากภายนอกเบื้องต้น โดยมากมักมีตัวกระบอกยาวและเลนส์ใหญ่กว่ากล้องส่องทางไกล ทั่วไป การซื้อกล้องสองตาควร พิจารณาความมีชื่อเสียงของผู้ผลิตเป็นสำคัญ ว่าเป็นที่นิยมใช้ในหมู่นักดาราศาสตร์หรือไม่

ข้อแนะนำในการซื้อกล้องดูดาว
• เลือกร้านหรือตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทย ที่คนขายมีความรู้ด้านดาราศาสตร์ (ทดลองคุย ฟังจากข้อแนะนำ)
• ดูยี่ห้อที่นักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นหลัก (เช่น Meade, Celestron, Orion เป็นต้น)
• ดูงบประมาณที่เหมาะสมกับตนเอง (เผื่องบที่จะต้องอาจเพิ่มเติมภายหลัง ถ้าไม่มีมากับกล้อง เช่น เลนส์ อุปกรณ์ตามดาว ขาตั้งกล้อง ฯลฯ)
• ควรพิจารณากล้องที่ผลิตเพื่อการดูดาวโดยเฉพาะ (สังเกตคุณสมบัติที่ระบุจากโรงงานผู้ผลิต เช่น Astronomical หรือ Astro เป็นต้น)
• กล้องสองตาให้พิจารณาจาก ปากกระบอกเสนส์มีขนาดใหญ่และช่วงตัวกล้องมีความยาว (และกล้องโทรทรรศน์ควรมีขนาด 80 มม.หรือ 3 นิ้วขี้นไป)
• อย่าซื้อกล้องเพราะราคาถูกโดยไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพ อย่าซื้อกล้องดูนกมาดูดาว อย่าซื้อกล้องส่องทางไกลมาดูดาว อย่าซื้อกล้องของเล่นมาให้เด็ก เพื่อดูดาว

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer