Black Dwarf : ดาวแคระดำ

 

Black Dwarf
ดาวแคระดำ
 

ปรากฏการณ์จุดสิ้นสุดระบบพัฒนาการของดาว (Star) จากจุดจบของอายุขัยดาวแคระขาว (White Dwarf Star) หรือจุบจบของดาวนิวตรอน (Neutron Star) ที่ได้เย็นตัวลง ไม่มีแสงสว่างมีแต่ความสลัวเหลือสภาพความเหยือกเย็นลงตามลำดับ จากนั้นมวลสสารต่างๆพลังอำนาจของดาว เสื่อมลดถอยลงพัฒนาการ ไปสู่ดาวแคระดำ

 

กรณีดาวแคระขาวมวลสสารของ Electron สูญสิ้นลง ส่วนกรณีของดาวนิวตรอนมวลสสารของ Baryon สูญสิ้นลง ซึ่งการเกิดทั้ง 2 กรณีใช้ระยะเวลายาวนานมาก แต่ในกรณี ดาวแคระดำยังไม่เคยสำรวจพบ จึงเป็นเรื่องสมมุติฐานและน่าสงสัยว่าระยะเวลาที่ยาวนานเท่าใดจึงเพียงพอ ให้เกิดปรากฎการณ์ดาวแคระดำในจักรวาลหรือไม่

 

ทั้งนี้ดาวแคระดำเป็นรูปแบบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลุมดำ (Black Holes) หรือดาวแคระสีน้ำตาล (Brown Dwarfs)