Climate Change : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

Climate Change
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 

บันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผันผวนในระยะยาวด้านอุณหภูมิ ฝนลมและด้านอื่นๆทั้งหมดเป็นเรื่องครอบคลุมสภาพภูมิอากาศของโลก ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ตามอนุสัญญาสหประชาชาติกำหนดขอบเขตปรากฏการณ์นี้ว่า

 

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมกับ กิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลง จากองค์ประกอบชั้นบรรยากาศของโลก (Atmosphere) และที่นอก เหนือไปจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศตามธรรมชาติ อันสังเกตได้ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน”