climate change : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

บันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผันผวนในระยะยาวด้านอุณหภูมิ ฝนลม และด้านอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเรื่องครอบคลุมสภาพภูมิอากาศของโลก ตามอนุสัญญา สหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กำหนดขอบเขตปรากฏการณ์นี้ว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมกับ กิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลง จากองค์ประกอบชั้นบรรยากาศของโลก (Atmosphere) และที่นอกเหนือไปจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศตามธรรมชาติ อันสังเกตได้ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน”