Convection Zone : เขตชั้นนำพาพลังงานความร้อน

 

Convection Zone
เขตชั้นพาพลังงานความร้อน
 

ชั้น (Layer) ภายในโครงสร้างของดาว (Star) มีหน้าที่นำพาพลังงานความร้อน (Convection) เป็นกิจวัตรหรือนัยหนึ่งเป็นการเคลื่อนไหวมวล (Mass Motions) อันเป็นกลไก หลักในการถ่ายเทพลังงาน ออกไปด้านนอกของดวงอาทิตย์ (Sun) เขตชั้นนำพาพลังงานความร้อน (Convection Zone) เป็นบริเวณที่อยู่ต่ำลงไป จากชั้นโฟโตสเฟียร์ (Photosphere) ซึ่งเป็นชั้นพื้นผิวของดวงอาทิตย์ ภายในของเขตชั้นนำพาพลังงานความร้อนมีความทึบแสง มีมวลพลังงานขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถ ใช้วิธีแผ่รังสีออกมาได้