convection zone : เขตชั้นนำพาความร้อน

 

ชั้น (Layer) ภายในโครงสร้างของดาว (Star) มีหน้าที่นำพาพลังงานความร้อน (Convection) เป็นกิจวัตรหรือนัยหนึ่งเป็นการเคลื่อนไหวมวล (Mass motions) อันเป็นกลไกหลักในการถ่ายเทพลังงาน ออกไปด้านนอกของดวงอาทิตย์ (Sun) เขตชั้นนำพาพลังงานความร้อน (Convection zone) เป็นบริเวณที่อยู่ต่ำลงไป จากชั้นโฟโตสเฟียร์ (Photosphere) ซึ่งเป็นชั้นพื้นผิวของดวงอาทิตย์ ภายในของเขตชั้นนำพาพลังงานความร้อนมีความทึบแสง มีมวลพลังงานขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถ ใช้วิธีแผ่รังสีออกมาได้