coronal hole : ช่องหลุมโคโลนัล

 

ลักษณะการแผ่กว้างของโคโรน่า (Corona) บนดวงอาทิตย์ (Sun) เป็นที่ซึ่งมีความหนาแน่นต่ำ และอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณอื่นของโคโรน่า เป็นการแสดง ความอ่อนไหวไม่เสถียรซึ่งแตกต่างออกไป เป็นการเปิดช่องออกจากรอยแฉกของเส้นสนามแม่เหล็ก เกิดช่องหลุมเรียกว่าโคโลนัล (Coronal hole) แนวเส้นสนามแม่เหล็ก จะไม่ย้อนกลับสู่ดวงอาทิตย์ในทันทีทันใด

สาเหตุเพราะด้วยความเร็วสูงของกระแสพายุสุริยะ (Solar wind) จะพัดให้เกิดช่องหลุมโคโลนัลไหลออกไปด้านนอก ด้วยความหนาแน่นต่ำของก๊าซ ในบริเวณนั้น ทำให้ช่องหลุมโคโลนัลมีคุณสมบัติมืดคล้ำในค่ารังสี Ultraviolet และค่ารังสี Soft X-ray จึงมองเห็นเป็นคล้ายช่องหลุมที่มืดคล้ำ ทั้งนี้มักเกิดใกล้กับขั้ว และบริเว พื้นที่ใกล้แถบเส้นศูนย์สูตรของดวงอาทิตย์

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer