Cryovolcanoes : ภูเขาไฟน้ำแข็ง

 

Cryovolcanoes
ภูเขาไฟน้ำแข็ง
 

เป็นสิ่งที่สำรวจพบบนดาวพลูโต ในแง่ทฤษฎีของภูเขาไฟที่ระเบิดขึ้นได้โดยมีส่วนประกอบของ น้ำ แอมโมเนีย หรือก๊าซมีเทน แทนที่จะเป็นหินหลอมเหลว เช่นภูเขาไฟบนโลก ลักษณะองค์ประกอบดังกล่าวเรียกรวมกันว่า Cryomagma สสารในรูปแบบนี้มักเป็นของเหลวและอยู่ในรูปของไอระเหย หลังจากการปะทุขึ้นจะกลั่นตัวเป็นรูปของแข็งเมื่อเกิด การสัมผัสกับอุณหภูมิโดยรอบที่ต่ำมากกว่า

 

การสำรวจพบว่ามีคุณลักษณะหลายอย่างที่ระบุว่า ภูเขาไฟน้ำแข็งมีความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นบนดาวดาวพลูโต (ระบบสุริยะชั้นนอก) ดวงจันทร์ไททัน (ของดาวเสาร์) และดาว เคราะห์แคระเซเรส (ระบบสุริยะชั้นใน)