Dark Energy : พลังงานลึกลับ

 

Dark Energy
พลังงานลึกลับ
 

องค์ประกอบส่วนใหญ่ของทั้งปวงในจักรวาล (Universe) คือ พลังงานลึกลับ (Dark Energy) 68% สสารมืด (Dark Matter) 27% และสสารสามัญ (Normal Matter) 5% พลังงานลึกลับ (Dark Energy) หรือพลังงานมืด เป็นสิ่งที่มีเป็นจำนวนมากในจักรวาล เพียงรู้เป็นความลึกลับที่สำคัญและเป็นเรื่องที่ไม่ปกติที่มีจำนวนถึง 68% ของพลังงานใน จักรวาล ทั้งหมดจึงไม่ใช่เศษเล็กน้อย

 

สิ่งหนึ่งที่สงสัยคือ พลังงานลึกลับอยู่ในช่องว่างของจักรวาลที่ไม่ปรากฎอะไร แต่กลับสามารถมีพลังงานของตัวเองเป็นผลให้จักรวาลขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและยังเป็นที่ไม่ เข้าใจคุณสมบัติของพลังงานลึกลับนี้

 

แผนภูมิแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในอัตราของการขยายตัว มาตั้งแต่กำเนิดของจักรวาล 15 พันล้านปี ที่ผ่านมาขยายตัวออกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อัตราการขยายตัวของ เส้นโค้งการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดที่ 7.5 พันล้านปีที่ผ่านมา เมื่อวัตถุในจักรวาลเริ่มขยายตัวจากกันยิ่งจะเป็นอัตราที่เร็วขึ้นมาก เพราะความลึกลับมืดจากพลังงานนี้ กำลังเร่งดึงกาแล็คซีในการขยายตัวดังกล่าว