Dwarf Galaxy : กาแล็คซี่แคระ

 

Dwarf Galaxy
กาแล็คซี่แคระ
 

เป็นกาแล็คซี่มีขนาดเล็ก แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

 

• Dwarf Irregular Galaxies (กาแล็คซี่แคระแบบผิดปกติ)

ลักษณะโครงสร้างไม่สมบูรณ์รูปร่างผิดปกติ มีโอกาสเกิดขึ้นขณะระหว่างพัฒนาการของกาแล็คซี่เอง บางกรณีเป็นการเกิดใกล้ๆกันของกาแล็คซี่ (Galaxy) จนสามารถเกิด อิทธิพลลมพายุระหว่างกาแล็คซี่ (Galactic Winds) ปรากฎการณ์ดังกล่าวให้เกิดผสมผสานรวมกลุ่มกันของเคมี มีผลต่อวัตถุดิบของแหล่งกำเนิดดวงดาว พัฒนาการของดาว รุ่นต่อไปในกาแล็คซี่ โดยนัยเป็นการเกิดขึ้นกับกาแล็คซี่รุ่นแรกๆครั้นดึกดำบรรพ์ด้วยองค์ประกอบที่มีจำนวนน้อยของธาตุโลหะ (Low Metallicity) และปริมาณมากของก๊าซ เป็นระบบเงื่อนไขของกาแล็กซี่ยุคแรก

 

Dwarf Elliptical Galaxies (กาแล็คซี่แคระแบบรูปไข่)

ลักษณะพร่าหมอง องค์ประกอบของก๊าซน้อย มวลน้อย สะท้อนรังสีน้อย พบจำนวนมากในแหล่งกระจุกกาแล็คซี่ (Clusters of Galaxies) มักอยู่ใกล้กับกาแล็คซี่ขนาด ใหญ่กว่าหนึ่งในจำนวนมากของกาแล็คซี่แบบรูปไข่อาจมีความสว่างเพราะ Nucleus (ศูนย์แกนกลาง) มีสภาพสมบูรณ์ดีอยู่ การเรียกชื่อประเภท Dwarf Elliptical Galaxies ไม่ได้แสดงว่าสสัวมีข้อแตกต่างด้านโครงสร้างของกาแล็คซี่

 

Dwarf Spheroidal Galaxy (กาแล็คซี่แคระแบบทรงกลม) จัดอยู่ในประเภทย่อยของ Dwarf Elliptical Galaxies แต่ค่าสะท้อนรังสีต่ำ (ระดับความสว่างน้อยกว่า -14 mag) และไม่มี Nucleus มีความหนาแน่นน้อยพบในแหล่งกระจุกดาวทรงกลม (Globular Clusters) มีความคล้ายคลึงในองค์ประกอบธาตุโลหะเก่าแก่ กระจุกดาวทรงกลมเก่าแก่ เช่นกันมักมีอายุขัยปานกลางราว 1-10 พัน ล้านปี สัดส่วนแสงของกาแล็คซี่แคระแบบทรงกลม มักสว่างกว่ากระจุกดาวทรงกลม และส่วนใหญ่อยู่ท่ามกลางสสารมืด (Dark Matter)