G- Modes : โหมดแรงโน้มถ่วงพลังงานแสงอาทิตย์

 

G- Modes
โหมดแรงโน้มถ่วงพลังงานแสงอาทิตย์
 

Solar Gravity Modes หรือ G-modes มีความแนบแน่นอยู่กับโครงสร้างภายในดวงอาทิตย์ เป็นแรงโน้มถ่วงพลังงานแสงแสดงความเปลี่ยนแปลง อนุมานแสงอาทิตย์จากความ ไวต่อพลังงานในแกน (Core) ของดวงอาทิตย์ (Sun) โดยภาวะการแกว่งไกวของแรงโน้มถ่วงแสดงออกทางคลื่นเสียงดวงอาทิตย์ (Solar Acoustic Waves) ช่วยส่งเสริมแรงนำ ไปสู่การซ่อมแซม มักเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นบริเวณใกล้จุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์