Giant Star - Supergiant Star : ดาวยักษ์ - ดาวยักษ์ใหญ่

 

Giant Star - Supergiant Star
ดาวยักษ์ - ดาวยักษ์ใหญ่
 

 

เป็นการเรียกชื่อดาวที่มีรัศมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ (Sun) ซึ่งขนาดที่ใหญ่ขึ้นนั้น เกิดจากการขยายตัวของการเผาไหม้ของก๊าซ โชติช่วงจากภายใน สู่เปลือก (Shell) ภายนอกทำให้เกิดรัศมีในชั้นบรรยายเหนือพื้นผิวเพิ่มใหญ่โตขึ้นมาก แท้จริงเป็นพัฒนาการของดาวที่ เริ่มหมดอายุขัยตามลำดับชั้น ดาวสามัญ (Main Sequence Star)

 

• ดาวยักษ์ (Giant star) หมายถึง ดวงที่มีรัศมีมากกว่าดวงอาทิตย์ ระหว่าง 10-100 เท่า มีแสงส่องสว่าง (Luminous) มากกว่าดวงอาทิตย์ ประมาณ 1,000 เท่า

• ดาวยักษ์ใหญ่ (Supergiant star) หมายถึง ดวงที่มีรัศมีมากกว่าดวงอาทิตย์ ระหว่าง 100-1,000 เท่า มีแสงส่องสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ ประมาณ 10,000 เท่า ขึ้นไป