Habitable Zone : เขตดำรงชีพ

 

Habitable Zone
เขตดำรงชีพ
 

เนื่องจากจักรวาลมีความกว้างใหญ่ไพศาลมาก การค้นหาดาวเคราะห์ เช่น โลกเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะมีจำนวนมาก ดังนั้นเกิดกฎเกณฑ์จากสมการเดรก (Drake) ช่วยกำหนด พื้นที่การสำรวจในแคบลง โดยเน้นการค้นหาลักษณะระบบดาวที่มีตำแหน่งโคจรคล้ายโลกกับดวงอาทิตย์ ในระบบสุริยะ (Solar System)

 

จึงเป็นที่มาของขอบเขตพื้นทีเขตดำรงชีพ อันมีแนวโน้มอาจพบระบบน้ำ ชั้นบรรยากาศ ที่เอื้อให้ระบบชีวิตอื่นใดได้ เช่น เขตดำรงชีพ ของดาวเคราะห์ ในระบบสุริยะอื่นๆ (Extrasolar Planet) ตัวอย่างเช่น

 

เคปเลอร์ -22 (Kepler-22) มีระยะทางห่างของดาวหลัก (Host Star) กับดาวเคราะห์หิน (Terrestrial Planets) ประมาณ 1 AU (Astronomical Unit) และดาวเคราะห์หินนั้น ต้องมีขนาดใกล้เคียงกับโลก (Earth) โดยยังต้องเน้นความสมดุลยอุณหภูมิของดาวเคราะห์ (Planet) นั้นเป็นสำคัญ