Ice Ring : วงแหวนน้ำแข็ง

 

Ice Ring
วงแหวนน้ำแข็ง
 

ทฤษฎีชั้นนำระบุว่าวงแหวนน้ำแข็งที่ล้อมรอบดาวเคราะห์ (Planet) เป็นผลมาจากการชนรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับดาวหางน้ำแข็ง (Comet) และ Planetesimals (วัตถุใดๆก็ตามที่มี ขนาดเล็กเกิดจากการก่อตัวของดวงอาทิตย์ (Sun) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดาวเคราะห์ ในขณะที่ขอบเขตของวงแหวนเกิดจากแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน ระบบสุริยะ (Solar System) ของเราเองเมื่อสี่พันล้านปีก่อนที่เรียกว่า Heavy Heavy Bombardmen (การถล่มทะลายปะทะโลกอย่างรุนแรง) ที่เกิดจากดาวหางพุ่งชนโลกเป็น จำนวนมาก