light pollution : มลพิษทางแสง

 

สาเหตุจากแสงที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ สร้างการเปลี่ยนแปลงของระดับ แสงธรรมชาติต่อสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง เช่น ไฟถนนหนทางต่างๆ โดยแหล่งที่มาของ แสงนั้นบั่นทอนสุขภาพ ทางตรงและทางอ้อม เช่น แสงจ้า เกินไป แสบตา หรือแสงน้อยไป พร่ามัวหรือเกิดความรู้ลึกไม่พึงพอใจ ต่อค่าแสงนั้นๆ เป็นต้น

ในท้องฟ้ากลางคืนสำหรับหอสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ หรือการใช้กล้องดูดาว มลพิษรบกวนของแสงเป็นที่ไม่พึงประสงค์จากสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่างจาก บ้านเรือนหรือถนนต่างๆ เพราะแสงเหล่านั้นจะเข้าไปรบกวนกล้องเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ไม่สามารถมองเห็นวัตถุต่างๆในท้องฟ้าได้ชัดเจน ดังนั้นการสังเกตการณ์ วัตถุประเภทส่วนลึกในท้องฟ้า (Deep sky objects) จึงต้องคำนึ่งถึงปัญหาการรบกวนจากแสง มักจำเป็นใช้บริเวณพื้นที่ห่างไกล แหล่งชุมชน ห่างจากถนน เป็นต้น

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer