Light Pollution : มลพิษทางแสง

 

Light Pollution
มลพิษทางแสง
 

สาเหตุจากแสงที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ สร้างการเปลี่ยนแปลงของระดับแสงธรรมชาติต่อสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง เช่น ไฟถนนหนทางต่างๆ โดยแหล่งที่มาของแสง นั้นบั่นทอนสุขภาพทางตรงและทางอ้อม เช่น แสงจ้า เกินไป แสบตา หรือแสงน้อยไป พร่ามัวหรือเกิดความรู้ลึกไม่พึงพอใจต่อค่าแสงนั้นๆ เป็นต้น

 

ในท้องฟ้ากลางคืนสำหรับหอสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ หรือการใช้กล้องดูดาว มลพิษรบกวนของแสงเป็นที่ไม่พึงประสงค์จากสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่างจากบ้านเรือน หรือถนนต่างๆเพราะแสงเหล่านั้นจะเข้าไปรบกวนกล้องเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ไม่สามารถมองเห็นวัตถุต่างๆในท้องฟ้าได้ชัดเจน ดังนั้นการสังเกตการณ์ วัตถุประเภทส่วนลึกใน ท้องฟ้า (Deep Sky Objects) จึงต้องคำนึ่งถึงปัญหาการรบกวนจากแสง มักจำเป็นใช้บริเวณพื้นที่ห่างไกล แหล่งชุมชน ห่างจากถนน เป็นต้น