light year : ปีแสง

 

หน่วยวัดระยะทางของลำแสง หรือการแผ่รังสีใดๆ เดินทางในอวกาศ เท่ากับเวลา 1 ปี แสงเดินทาง 1 ปี มีระยะ เท่ากับ 9,500,000,000,000 กม. เช่น เนบิวล่า (Nebula) Jellyfish มีระยะทางห่างจากโลก 5,000 ปีแสง หรือ กาแล็คซี่ (Galaxy) Hidden IC 342 มีระยะทางห่างจากโลก 10 ล้านปีแสง เป็นต้น เห็นได้ว่าการเขียน-อ่าน หน่วยเป็นปีแสงสะดวกมากกว่า แสดงหน่วยเป็นกิโลเมตร จึงนำหน่วยระยะทางปีแสง (Light Year) มาใช้แทนเพื่อเป็นการลด ความยุ่งยากของตัวเลขจำนวนมากดังกล่าว

 

อนึ่งระยะทางปีแสงดังกล่าว ต้องทำความเข้าใจในด้านการสังเกตการณ์ท้องฟ้าอีกประเด็น เช่น ขณะที่เรายืนอยู่บนโลก แล้วมองไปยังกระจุกดาวลูกไก่ ซึ่งมีระยะทางห่างจากโลก 440 ปีแสง นั้นหมายความว่าเรากำลังมองเห็นดาวลูกไก่ย้อนไปเมื่อ 440 ปีที่แล้ว สาเหตุเพราะแสงใช้เวลาเดินทาง 440 ปี แสงนั้นจึงมาถึงตาเรา เช่นเดียวกันกับที่เราจะเห็นแสงจากดวงอาทิตย์ช้าไป 8 นาที เพราะแสงจากดวงอาทิตย์ใช้เวลาเดินทางมาถึงโลก 8 นาที

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer