Main Sequence Stars : ลำดับชั้นดาวสามัญ

 

Main Sequence Stars
ลำดับชั้นดาวสามัญ
 

การอธิบายเส้นทางชีวิตของดาวอยู่ในสภาพสมดุลย หรือแบบแผนวิถีชีวิตแห่งดาว (Star) เป็นไปตามปกติสามัญหลังจากก่อตัวขึ้น จวบจนใกล้จุดจบสิ้นอายุขัยในที่สุดถือว่า เป็นพัฒนาการของดาว (Stellar Evolution) คล้ายเช่นวัฐจักรชีวิตมนุษย์ ซึ่งมีวัยเด็ก หนุ่มสาว เฒ่าชรา จนจบชีวิตเช่นกัน

 

คำอธิบาย Hertzsprung-Russell diagram ผลงาน Richard Powell จัดทำจากตำแหน่งข้อมูลดาว จำนวน 22,000 ดวง จาก Hipparcos catalog อีกจำนวน 1,000 ดวง จาก Gliese catalog ซึ่งเป็นดาวที่อยู่ใกล้โลก (Earth) เพื่อแสดงความเป็นไปของวิถีชีวิตแห่งดาวเป็นลักษณะแผนภาพ (Diagram)

 

เพื่อให้เข้าใจลำดับชั้นของดาวสามัญ (ในแนวเส้นแถบหลักของแผนภาพ) โดยแสดงรายละเอียดดังนี้

• ประเภทสีของดาว : Spectral Type of Stars แถวบนสุด ตามอักษร O B A F G K M

• ค่าอุณหภูมิพื้นผิว :Temperature แถวบนบรรทัดที่ 2 แสดงค่าเป็น Kelvin

• ค่าโชติมาตรสัมบูรณ์ : Absolute Magnitude แนวตั้งด้านขวาสุด

• ค่าคลื่นสะท้อนของรังสี : Luminosity แนวตั้งด้านซ้ายสุด (Sun=1)

• ค่าดัชนีสี : B-V Color Index แถวล่างสุด

 

Main Sequence Stars : ลำดับชั้นดาวสามัญ