main sequence stars : ลำดับชั้นดาวสามัญ

 

การอธิบายเส้นทางชีวิตของดาวอยู่ในสภาพสมดุลย หรือแบบแผนวิถีชีวิตแห่งดาว (Star) เป็นไปตามปกติสามัญหลังจากก่อตัวขึ้น จวบจนใกล้จุดจบสิ้น อายุขัยในที่สุด ถือว่าเป็นพัฒนาการของดาว (Stellar evolution) คล้ายเช่นวัฐจักรชีวิตมนุษย์ ซึ่งมีวัยเด็ก หนุ่มสาว เฒ่าชรา จนจบชีวิตเช่นกัน 

คำอธิบาย Hertzsprung-Russell diagram 
ผลงาน Richard Powell จัดทำจากตำแหน่งข้อมูลดาว จำนวน 22,000 ดวง จาก Hipparcos catalog อีกจำนวน 1,000 ดวง จาก Gliese catalog ซึ่งเป็นดาวที่อยู่ใกล้ โลกเพื่อแสดงความเป็นไปของ วิถีชีวิตแห่งดาวเป็นลักษณะแผนภาพ (Diagram) เพื่อให้เข้าใจลำดับชั้นของดาวสามัญ (ในแนวเส้นแถบหลักของ แผนภาพ)  โดยแสดง รายละเอียดดังนี้ 

• ประเภทสีของดาว : Spectral type of stars 

    แถวบนสุด ตามอักษร O B A F G K M

• ค่าอุณหภูมิพื้นผิว :Temperature 
    แถวบนบรรทัดที่ 2 แสดงค่าเป็น Kelvin 

• ค่าโชติมาตรสัมบูรณ์ : Absolute magnitude 
   แนวตั้งด้านขวาสุด 

• ค่าคลื่นสะท้อนของรังสี : Luminosity

   แนวตั้งด้านซ้ายสุด (Sun=1) 

• ค่าดัชนีสี : B-V color index 
    แถวล่างสุด 


ตำแหน่งทแยงมุมด้านบนซ้ายสุด แสดงกลุ่มดาวโชติช่วงมีความร้อนสูง ด้านล่างขวาสุด แสดงกลุ่มดาวที่เย็นตัวลงละมีความโชติช่วงน้อยตามลำดับ เรียกว่าลำดับชั้น ของดาวสามัญ (Main Sequence stars) สำหรับประเภทดาวแคระขาว (White dwarfs) แสดงไว้ด้านล่างขวาและกลุ่มดาวยักษ์ (Subgiants - Supergiants)แสดงไว้ด้าน บนนอกเหนือจากแถบหลักของออกไป 

**ตัวอย่าง ดวงอาทิตย์ มีตำแหน่ง Main Sequence (แถบลำดับชั้นสามัญ) ดังนี้ 
ค่าคลื่นสะท้อนของรังสี (Luminosity) = 1 
ค่าโชติมาตรสัมบูรณ์ (Absolute magnitude) = 4.8 
ค่าดัชนีสี (B-V color index) = 0.66 
ค่าอุณหภูมิพื้นผิว (Temperature) = 5,780 K 
ประเภท (Spectral type) = G2 

** หมายเหตุ : 
ดาว (Star) สามารถบอกประเภทสีจากอุณหภูมิพื้นผิว โดยการวัดหาค่าตามกฎเกณฑ์ Wien's Displacement Law แต่เป็นเรื่องยากที่จะให้ถูกต้องแท้จริง ด้วยระยะทาง ของดาวที่ห่างไกลเพียงเรื่องข้อมูลค่าอุณหภูมิดาวก็มีความต่างกัน แม้ว่าสามารถวัดหาค่าในระยะไกล จากการสำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยลำดับชั้นพลังงานของ อะตอมธาตุ มีการเปลี่ยนแปลงถ่ายเทไปมา ดังนั้นประเภทสีของดาวจึงบอกเป็นเพียงแนวทางแบบมาตรฐานทั่วไป 

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer