neutrino : อนุภาคนิวทริโน

 

มีที่มาจากสุดขอบฟ้าในพื้นที่อันกว้างไกล นิวทริโน (Neutrino) จะบินวนเวียนไปทั่วถือว่าเป็นอนุภาคสามัญของจักรวาล (Universe) มีคุณสมบัติหลายประการต่อการเปลี่ยนรูปลักษณะ (Metamorphose) ในขณะวิ่งผ่านเข้ามาสู่บรรยากาศโลก (Earth) ไม่สามารถตรวจจับได้ง่ายๆ ความมหัศจรรย์สามารถวิ่งผ่านมวลสสารที่หนาแน่น มากๆได้ไม่เพียงแต่กำแพงเหล็กหนาหลายฟุต หรือวิ่งผ่านทะลุโลกได้เท่านั้น ยังสามารถ วิ่งผ่านไส้ แกนกลาง (Core) ของดาวที่มีความร้อนสูงได้อย่างไม่สะทกสะท้าน แม้แต่น้อย

นอกจาก นิวทริโน (Neutrino) มีพฤติกรรมความโดดเดี่ยวแล้ว ยังมีลักษณะพิเศษอื่นๆอีก คือ มีความเก่งกาจและแปลกประหลาด ในการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของตนเอง (Metamorphose) จึงไม่เหมือนกับอนุภาคอื่นจากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ขณะวิ่งผ่านในพื้นที่อวกาศโดยจะไม่ปฏิสัมพันธ์ Strong nuclear force (นิวเคลียร์ ชนิดเข้ม) หรือกับ Electromagnetic force (แรงแม่เหล็กไฟฟ้า) แต่จะมีปฏิสัมพันธ์กับ Weak nuclear force (แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน) และมีปฏิสัมพันธ์กับ Force of gravity (แรงความโน้มถ่วง) นิวทริโน มี 3 ชนิด เรียกว่า Flavors (การปรุงแต่ง) คือ Electron neutrino, Muon neutrino, Tau neutrino แต่ละชนิดมี Anti-neutrino (ปฏิสสาร) ของ Neutrino ด้วย

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer