oort cloud : บริเวณเมฆออร์ต

 

เมฆออร์ต (Oort cloud) มีขอบเขตล้อมรอบทั้งระบบสุริยะ (Solar System) และแถบไคเปอร์ (Kuiper Belt) เมื่อเทียบตามมาตราส่วนแล้ว ระบบสุริยะกลายเป็นจุดเล็ก นิดเดียว เพราะเมฆออร์ตมีอาณาเขตกว้างไกลประมาณ 50,000-100,000 AU.ในบริเวณเมฆออร์ต เชื่อว่าปราศจากสนามแรงโน้มถ่วงเพราะห่างไกลจากดาว (Star) มาก รูปแบบโครงสร้างบริเวณเขตเมฆออร์ตเป็นพื้นที่อวกาศ เปรียบเหมือนเมฆหนาแน่นเหนียวเยิ้ม มีกลไกระบบอวกาศแตกต่างจากด้านในระบบสุริยะ ยังเป็นแหล่งกำเนิด ดาวหาง (Comet) วนเวียนอยู่ในเขตนี้ ประมาณ 1 พันล้านดวง