Oort Cloud : บริเวณเมฆออร์ต

 

Oort Cloud
บริเวณเมฆออร์ต
 

เมฆออร์ต (Oort cloud) มีขอบเขตล้อมรอบทั้งระบบสุริยะ (Solar System) และแถบไคเปอร์ (Kuiper Belt) เมื่อเทียบตามมาตราส่วนแล้ว ระบบสุริยะกลายเป็นจุดเล็กนิดเดียว เพราะเมฆออร์ตมีอาณาเขตกว้างไกลประมาณ 50,000-100,000 AU.(Astronomical Unit)

 

บริเวณเมฆออร์ตเชื่อว่าปราศจาก สนามแรงโน้มถ่วงเพราะห่างไกลจากดาว (Star) มาก รูปแบบโครงสร้างบริเวณเขตเมฆออร์ตเป็นพื้นที่อวกาศ เปรียบเหมือนเมฆหนาแน่น เหนียวเยิ้ม มีกลไกระบบอวกาศแตกต่างจากด้านในระบบสุริยะ ยังเป็นแหล่งกำเนิดดาวหาง (Comet) วนเวียนอยู่ในเขตนี้ประมาณ 1 พันล้านดวง