red-dwarf & dwarf- m : ดาวแคระสีแดง

 

พบทั่วไปสังเกตจากระยะไกลยาก เนื่องจากดาวแคระสีแดง (Red-dwarf) ขนาดเล็กมีแสงสว่างน้อยและมีอุณหภูมิเย็นลง มวลลดน้อยลงจึงจัดอยู่ใน ประเภท Class M ซึ่งมีมวลน้อย กว่า 0.5 ของดวงอาทิตย์ ทั้งขนาดรัศมีและรอบวงของดาวน้อยกว่าดวงอาทิตย์ (Sun) ราวครึ่งหนึ่ง มักมีอุณหภูมน้อยกว่า 4,000 K บางครั้งเรียกว่า Dwarf M ตามลำดับชั้นดาวสามัญ (Main sequence stars)

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer