Red-Dwarf & Rwarf- M : ดาวแคระสีแดง

 

Red-Dwarf & Rwarf- M
ดาวแคระสีแดง
 

พบทั่วไปสังเกตจากระยะไกลยากเนื่องจากดาวแคระสีแดง (Red-Dwarf) ขนาดเล็กมีแสงสว่างน้อยและมีอุณหภูมิเย็นลง มวลลดน้อยลงจึงจัดอยู่ใน ประเภท Class M ซึ่งมีมวล น้อยกว่า 0.5 ของดวงอาทิตย์ทั้งขนาดรัศมีและรอบวงของดาวน้อยกว่าดวงอาทิตย์ (Sun) ราวครึ่งหนึ่งมักมีอุณหภูมน้อยกว่า 4,000 K บางครั้งเรียกว่า Dwarf M ตามลำดับชั้น ดาวสามัญ (Main Sequence Stars)