Saturn's Hexagon : พายุ 6 เหลี่ยมบนดาวเสาร์

 

Saturn's Hexagon
พายุ 6 เหลี่ยมบนดาวเสาร์
 

ตำแหน่งบริเวณขั้วเหนือของดาวเสาร์ (Saturn) แสดงการการเกิดเจ็ตสตรีมหรือพายุหมุน ลักษณะเป็นรูปทรง 6 เหลี่ยม (Hexagon) มีความกว้างครอบคลุม 3,500 กิโลเมตร บรรยากาศภายในพายุมีอนุภาคหมอกควันขนาดใหญ และมีความเข้มข้นของอนุภาคภายใน 6 เหลี่ยมมีตาพายุ (วงสีแดงเล็ก) กระจายทั่วไปประมาณ 50  ตา

 

โดยตาพายุบางส่วนนี้หมุนตามเข็มนาฬิกา แต่จุดศูนย์กลางขั้วในสุดดาวเสาร์ (สีแดงใหญ่ตรงกลาง) มีกำลังหมุนแรง อย่างรวดเร็วกลับเป็นทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกา (เป็นการหมุนต่างทิศทางกัน) ขอบจึงเกิดรูปทรงเป็น 6 เหลี่ยม ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษบางอย่าง บนดาวเสาร์ ส่วนขอบใหญ่วงนอกสุดหมุนทวนเข็มนาฬิกา