Solar Eclipse : สุริยุปราคา

 

Solar Eclipse
สุริยุปราคา
 

ปรากฎการณ์เกิดเงามืดบนโลก สาเหตุจากดวงอาทิตย์ (Sun) ดวงจันทร์ (Moon) และโลก (Earth) โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันตามลำดับเงาของดวงจันทร์จึงทอดลง บนพื้นโลกลักษณะเงามี 2 ชนิด คือ

 

บริเวณร่มเงามืดบนโลก เรียกว่า Umbra บริเวณเงาบนโลกมัวเรียกว่า Penumbra ปรากฎการณ์สุริยุปราคา (Solar Eclipse) เกิดขึ้นบ่อยครั้ง บางครั้งเห็นในประเทศไทยได้เป็น ปรากฎการณ์สามารถคำนวณการเกิดขึ้นล่วงหน้า ได้อย่างแม่นยำทั้งนี้แบ่งการเกิดออกเป็น 3 ประเภท เมื่อมองดวงอาทิตย์จากโลก

 

1.สุริยุปราคาเต็มดวง (Total Solar Eclipse)

เห็นดวงอาทิตย์มืดดำสนิท เพราะดวงจันทร์บังสนิท มีแสงโผล่รอบๆ (ผลบนโลกจะเกิดเงามืดขนาดเล็กเคลื่อนตัวผ่านบนพื้นโลก)

 

2.สุริยุปราคาวงแหวน (Annular Solar Eclipse)

เห็นดวงอาทิตย์โผล่เป็นขอบรอบดวงจันทร์ ตรงกลางมืดสนิทเพราะดวงจันทร์มีตำแหน่งห่างจากโลกจึงบังดวงอาทิตย์ไม่สนิท (ผลบนโลกบางกรณีเงาอาจมาไม่ถึงโลกหรือ เกิดเงามัวขนาดเล็กบนพื้นโลก)

 

3.สุริยุปราคาบางส่วน (Partial Solar Eclipse)

เห็นดวงอาทิตย์แหว่งเป็นเสี้ยว เพราะดวงจันทร์บังบางส่วน (ผลบนโลกจะเกิดเงามัวทั่วไปๆบนพื้นโลก)

 

**คำเตือน**

ห้ามมองดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า หรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่มาตรฐานโดยเด็ดขาด ควรใช้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดวงอาทิตย์โดยเฉพาะเท่านั้น มิฉะนั้นจะทำให้ตาบอด