solar eclipse : สุริยุปราคา

 

ปรากฎการณ์เกิดเงามืดบนโลก สาเหตุจากดวงอาทิตย์ (Sun) ดวงจันทร์ (Moon) และโลก (Earth) โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันตามลำดับ เงาของดวงจันทร์จึงทอด ลงบนพื้นโลก ลักษณะเงา มี 2 ชนิด คือ บริเวณร่มเงามืดบนโลก เรียกว่า Umbra บริเวณเงาบนโลกมัวเรียกว่า Penumbra  ปรากฎการณ์สุริยุปราคา (Solar Eclipse) เกิดขึ้นบ่อยครั้ง บางครั้งเห็นในประเทศไทยได้เป็นปรากฎการณ์ สามารถคำนวณการเกิดขึ้นล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้แบ่งการเกิดออกเป็น 3 ประเภท เมื่อมอง ดวงอาทิตย์จากโลก (สามารถใช้แบบทดสอบปรากฎการณ์สุริยุปราคาเพื่อความเข้าใจ)

1.สุริยุปราคาเต็มดวง (Total Solar Eclipse)
เห็นดวงอาทิตย์มืดดำสนิท เพราะดวงจันทร์บังสนิท มีแสงโผล่รอบๆ  (ผลบนโลกจะเกิดเงามืดขนาดเล็กเคลื่อนตัวผ่านบนพื้นโลก)

2.สุริยุปราคาวงแหวน (Annular Solar Eclipse) 
เห็นดวงอาทิตย์โผล่เป็นขอบรอบดวงจันทร์ ตรงกลางมืดสนิท เพราะดวงจันทร์มีตำแหน่ง  ห่างจากโลกจึงบังดวงอาทิตย์ไม่สนิท  (ผลบนโลกบางกรณีเงาอาจมาไม่ถึงโลก หรือ เกิดเงามัวขนาดเล็กบนพื้นโลก) 

3.สุริยุปราคาบางส่วน (Partial Solar Eclipse) 
เห็นดวงอาทิตย์แหว่งเป็นเสี้ยว เพราะดวงจันทร์บังบางส่วน (ผลบนโลกจะเกิดเงามัว ทั่วไปๆบนพื้นโลก)

**คำเตือน**
ห้ามมองดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า หรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่มาตรฐานโดยเด็ดขาด ควรใช้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะเท่านั้น มิฉะนั้นจะทำให้ตาบอด

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography