Solar Radiation Storms : มาตรแสดงระดับสูงของรังสีที่เกิดขึ้น เมื่ออนุภาคพลังงานสูงเพิ่มขึ้น

 

Solar Radiation Storms
มาตรแสดงระดับสูงของรังสีที่เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคพลังงานสูงเพิ่มขึ้น
 

» Scale (มาตรแสดง) = S5 «

• Descriptor (ข้อบ่งชี้) = Extreme สุดขั้ว

• Effect (ผลกระทบ) มีรายละเอียดดังนี้

 

• ชีววิทยา

มีอันตรายจากรังสีระดับสูงโดยเฉพาะนักบินอวกาศ (ที่ปฎิบัติงานนอกยาน) ผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่องบินในย่านบริเวณเขต High-latitude (ละติจูดสูง)มีความเสี่ยงสูง ที่อาจจะเผชิญกับรังสี**

• ระบบปฎิบัติงานด้านอวกาศ

ระบบฐานข้อมูลในดาวเทียมอาจมีผลกระทบอาจทำให้สูญเสียการควบคุมถูกรบกวนข้อมูลภาพ อาจพบปัญหาระบบติดตามดาวเทียม มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย ต่อแผงพลังงานแสงอาทิตย์

• ระบบอื่นๆ

คลื่นวิทยุ HF (High frequency) คือ คลื่นสั้น วิทยุสมัครเล่นและการสื่อสารทางการบินที่ระยะข้ามเส้นขอบฟ้า มีความเป็นไปได้เกิดความมืดมนสมบูรณ์แบบต่อระบบการสื่อสาร แถบขั้วโลกและตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการเรื่องระบบนำทางมีความยุ่งยากอย่างสุดขั้วมีความผิดพลาดคาดเคลื่อน

 

• Physical measure (ตัวชี้วัดทางกายภาพ) Flux level of >= 10 MeV particles (ions)* = 10 (5)

• Averag (ค่าความเฉลี่ยความถี่ รอบวัฐจักร 11 ปี) = น้อยกว่า 1 ครั้ง / วัฐจักร

 

» Scale (มาตรแสดง) = S4 «

• Descriptor (ข้อบ่งชี้) = Severe รุนแรง

• Effect (ผลกระทบ) มีรายละเอียดดังนี้

 

• ชีววิทยา

มีอันตรายจากรังสีโดยเฉพาะนักบินอวกาศ (ที่ปฎิบัติงานนอกยาน) ผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่องบินในย่านบริเวณเขต High-latitude (ละติจูดสูง) มีความเสี่ยงภัยที่อาจจะ เผชิญกับรังสี**

• ระบบปฎิบัติงานด้านอวกาศ

ระบบฐานข้อมูลในดาวเทียมอาจมีผลกระทบ และถูกรบกวนระบบข้อมูลภาพ อาจต้องเตรียมความพร้อมแก้ปัญญา ระบบติดตามดาวเทียม มีความเป็น ไปได้ที่จะเกิดความเสีย หายต่อแผงพลังงานแสงอาทิตย์

• ระบบอื่นๆ

คลื่นวิทยุ HF (High frequency) คือ คลื่นสั้น วิทยุสมัครเล่น และการสื่อสารทางการบินที่ระยะข้ามเส้นขอบฟ้า มีความเป็นไปได้ เกิดความมืดมนต่อระบบการสื่อสารแถบขั้วโลก และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเรื่องระบบนำทาง มีความผิดพลาดคาดเคลื่อนในช่วงระดับ 1 วัน

 

• Physical measure (ตัวชี้วัดทางกายภาพ) Flux level of >= 10 MeV particles (ions)* = 10 (4)

• Average (ค่าความเฉลี่ยความถี่ รอบวัฐจักร 11 ปี) = 3 ครั้ง / วัฐจักร

 

» Scale (มาตรแสดง) = S3 «

• Descriptor (ข้อบ่งชี้) = Strong แข็งแกร่ง

• Effect (ผลกระทบ) มีรายละเอียดดังนี้

 

• ชีววิทยา

แนะนำให้หลีกเลี่ยงโดยเฉพาะนักบินอวกาศ (ที่ปฎิบัติงานนอกยาน) ผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่องบินในย่านบริเวณเขต High-latitude (ละติจูดสูง) มีความเสี่ยงภัยที่อาจจะ เผชิญกับรังสี**

• ระบบปฎิบัติงานด้านอวกาศ

อาจพบปัญหาที่คาดไม่ถึง คลื่นรบกวนสัญญานภาพหรือแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีแนวโน้มลดประสิทธิภาพลง

• ระบบอื่นๆ

คลื่นวิทยุ (HF radio) คลื่นสั้น ค่าสัญญานอาจเสื่อมถอยลงและระบบนำทางมีแนวโน้มคาดเคลื่อนตลอดย่านขั้วโลก

 

• Physical measure (ตัวชี้วัดทางกายภาพ) Flux level of >= 10 MeV particles (ions)* = 10 (3)

• Average (ค่าความเฉลี่ยความถี่ รอบวัฐจักร 11 ปี) = 10 ครั้ง / วัฐจักร

 

» Scale (มาตรแสดง) = S2 «

• Descriptor (ข้อบ่งชี้) = Moderate ปานกลาง

• Effect (ผลกระทบ) มีรายละเอียดดังนี้

 

• ชีววิทยา

ผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่องบิน ในย่านบริเวณเขต High-latitude (ละติจูดสูง) ที่ระดับการบินสูงมีความเสี่ยงภัยที่อาจจะเผชิญกับรังสี**

• ระบบปฎิบัติงานด้านอวกาศ

มีความเป็นไปได้นานๆครั้งที่อาจพบปัญหาที่คาดไม่ถึง ซึ่งไม่บ่อยนัก

• ระบบอื่นๆ

มีผลเล็กน้อย คลื่นวิทยุ (HF radio) ตลอดย่านขั้วโลกและระบบนำทางอาจมีความผิดพลาดเฉพาะบริเวณฝาขั้วโลก (Polar cap)

 

• Physical measure (ตัวชี้วัดทางกายภาพ) Flux level of >= 10 MeV particles (ions)* = 10 (2)

• Average (ค่าความเฉลี่ยความถี่ รอบวัฐจักร 11 ปี) = 25 ครั้ง / วัฐจักร

 

» Scale (มาตรแสดง) = S1 «

• Descriptor (ข้อบ่งชี้) = Minor ต่ำ

• Effect (ผลกระทบ) มีรายละเอียดดังนี้

 

• ชีววิทยา

ไม่มีผลใดๆ

• ระบบปฎิบัติงานด้านอวกาศ

ไม่มีผลใดๆ

• ระบบอื่นๆ

มีผลเล็กน้อย คลื่นวิทยุ (HF radio) เฉพาะย่านขั้วโลก

 

• Physical measure (ตัวชี้วัดทางกายภาพ) Flux level of >= 10 MeV particles (ions)* = 10

• Average (ค่าความเฉลี่ยความถี่ รอบวัฐจักร 11 ปี) = 50 ครั้ง / วัฐจักร

 

หมายเหตุ

*ค่าเฉลี่ย Flux levels เวลา 5 นาที (ค่าในวงเล็บเป็นค่ายกกำลัง)

** เป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับผู้โดยและลูกเรือ, ส่วนหญิงตั้งครรภ์มีความอ่อนแอต่อค่าดังกล่าว