Stellar Atmosphere : บรรยากาศของดาว

 

Stellar Atmosphere
บรรยากาศของดาว
 

บริเวณชั้นรอบนอกสุดของดาว (Star) ได้แก่ขอบเขตของโคโรน่า (Corona) ซึ่งมีกลไกการเคลื่อนตัวความร้อน จากรูปแบบก๊าซและพลังงานสนามแม่เหล็กที่กระจัดกระจาย รวมทั้งแสงที่ปรากฎเห็นโดยรวมสภาพบรรยากาศของดาว มีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ตลอดเวลาและแตกต่างไปตามประเภทของดาวนั้นๆ