Sun-Pillar : เสาแสงอาทิตย์

 

Sun-Pillar
เสาแสงอาทิตย์
 

แสงดังกล่าวมิใช่ปรากฎการณ์ของออโรรา (Aurora) แต่เป็นปรากฏการณ์ เรียกว่า Sun-Pillar (เสาแสงอาทิตย์) หรือ Light Pillars เกิดจากผลึกน้ำแข็งสะท้อนแสงแดดในชั้น บรรยากาศ (Atmosphere) โดยปกติผลึกน้ำแข็งเหล่านี้จะระเหยก่อนถึงพื้นดิน แต่ในช่วงอุณหภูมิเย็นจัดไม่ละลายและลอยตัวพัดกระพือใกล้พื้นดิน (บางครั้งเรียกว่าหมอก คริสตัล) เกล็ดน้ำแข็งเหนือพื้นผิวโลกจึงสะท้อนจากแสงดวงอาทิตย์ (Sun) เกิดลักษณะคล้ายแสงส่องขึ้นจากพื้นดิน ไม่ต่างจากเสาที่เป็นแสงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้ามักเกิดช่วง ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตก