Sunspot Group Classification : ประเภทของกลุ่มจุดบนดวงอาทิตย์

 

Sunspot Group Classification
ประเภทของกลุ่มจุดบนดวงอาทิตย์
 

ทั่วไปจุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspot) ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นเป็นคู่ การจัดประเภท ของกลุ่มจุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspot Group Classification) แบ่งออกดังนี้

 

A) ประเภทขนาดเล็ก เป็นจุดโดดเดี่ยว มีขั้วเดียว (Unipolar) หรือเป็นกลุ่มที่จุดเล็กมาก (Very small group) และไม่มี Penumbra (เงาสลัวรอบๆ)

B) ประเภท กลุ่มของจุดมี 2 ขั้ว (Bipolar) และไม่มี Penumbra (เงาสลัวรอบๆ)

C) ประเภท กลุ่มของจุดมี 2 ขั้ว (Elongated Bipolar) และมีอีกจุดหนึ่งซึ่ง มี Penumbra (เงาสลัวรอบๆ)

D) ประเภท กลุ่มของจุดมี 2 ขั้ว อยู่ห่างกัน (Elongated Bipolar) โดยทั้งคู่ มี Penumbra (เงาสลัวรอบๆ)

E) ประเภท กลุ่มของจุดมี 2 ขั้ว อยู่ห่างกัน (Elongated Bipolar) โดยทั้งคู่ มี Penumbra (เงาสลัวรอบๆ) โดยมีอีกจุดอื่นแผ่ไปตามเส้นแวง (Longitudinal) ขอบเขตระหว่าง 10-15 องศา มี Penumbra (เงาสลัวรอบๆ)

F) ประเภท กลุ่มของจุดมี 2 ขั้วอยู่ห่างกัน (Elongated Bipolar) โดยทั้งคู่ มี Penumbra (เงาสลัวรอบๆ) โดยมีอีกจุดอื่นแผ่ไปตามเส้นแวง (Longitudinal) ขอบเขตมากกว่า 15 องศา มี Penumbra (เงาสลัวรอบๆ)

G) ประเภท กลุ่มของจุดมีขั้วเดียว (Unipolar) มี Penumbra (เงาสลัวรอบๆ)

 

*ลักษณะของขั้วแม่เหล็กต้องเคลื่อนไหวเข้าหากันเป็นคู่ ขั้วแม่เหล็กหลักเรียกว่า P spot หลังจากจับคู่เกี่ยวพันกันได้ เรียกอีกขั้วว่า F spot เกิดพร้อมๆกัน ในขณะดวงอาทิตย์ (Sun) หมุนรอบตัวเอง