tidal force and tidal bulge : แรงไทดัล- กระพุ้งน้ำขึ้นน้ำลง

 

แรงไทดัล (Tidal force) เป็นการเกิดคลื่นบังคับให้เปลี่ยนแปลงในแรงโน้มถ่วง (Gravitational force) จากวัตถุหนึ่งสู่อีกวัตถุหนึงอย่างทั่วถึง เช่นการเปลี่ยนแปลงของ แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ (Moon) กระทำสู่โลกทำให้เกิด น้ำขึ้น-น้ำลง ในแหล่งน้ำธรรมชาติกับโลกทั้งมวล (สามารถใช้แบบทดสอบปรากฎการณ์น้ำขึ้น-น้ำลงและ ข้างขึ้น-ข้างแรม เพื่อความเข้าใจ)

ในทำนองเดียวกัน เมื่อเกิดแรงไทดัลจากดวงจันทร์สู่โลก (Earth) ผลที่เกิดคือ กระพุ้งน้ำขึ้นน้ำลง (Tidal bulge) บริเวณขอบเขต การยืดตัวของแหล่งน้ำธรรมชาติบนโลก อันเกิดจากความแตกต่างระหว่างแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์มี 2 แบบ คือ ด้านที่ใกล้ดวงจันทร์เรียกว่า Tidal bulge due to gravity (กระพุ้งน้ำขึ้นน้ำลงเนื่องจากแรง โน้มถ่วง) ด้านที่ตรงข้ามไกลจากดวงจันทร์ เรียกว่า Tidal bulge due to inertia (กระพุ้งน้ำขึ้นน้ำลงเนื่องจากความเฉื่อย)