Tidal Force and Tidal Bulge : แรงไทดัล-กระพุ้งน้ำขึ้นน้ำลง

 

Tidal Force and Tidal Bulge
แรงไทดัล-กระพุ้งน้ำขึ้นน้ำลง
 

เป็นการเกิดคลื่นบังคับให้เปลี่ยนแปลงในแรงโน้มถ่วง (Gravitational Force) จากวัตถุหนึ่งสู่อีกวัตถุหนึ่งอย่างทั่วถึง เช่น การเปลี่ยนแปลงของแรง โน้มถ่วงของดวงจันทร์ (Moon) กระทำสู่โลกทำให้เกิดน้ำขึ้น-น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติกับโลกทั้งมวล

 

ในทำนองเดียวกัน เมื่อเกิดแรงไทดัลจากดวงจันทร์สู่โลก (Earth) ผลที่เกิดคือ กระพุ้งน้ำขึ้นน้ำลง (Tidal Bulge) บริเวณขอบเขตการยืดตัวของแหล่งน้ำธรรมชาติบนโลก ที่ไหลวนเวียนไปมา อันเกิดจากความแตกต่างจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์มี 2 แบบ คือ

 

ด้านที่ใกล้ดวงจันทร์เรียกว่า Tidal Bulge due to Gravity (กระพุ้งน้ำขึ้นน้ำลงเนื่องจากแรงโน้มถ่วง)

ด้านที่ตรงข้ามไกลจากดวงจันทร์ เรียกว่า Tidal Bulge due to Inertia (กระพุ้งน้ำขึ้นน้ำลงเนื่องจากความเฉื่อย)