wolf–rayet star : ดาววูล์ฟ-ราเยท์

 

ใฃ้อักษรย่อว่า WR จัดเป็นประเภทดาว (Star) ที่มีความร้อนสูงแสงส่องสว่างมาก (Hot luminous stars) โดยการเผาผลาญเชื้อเพลิงของตนอย่างรวดเร็วรุนแรง จึงทำให้ สูญเสียมวลอย่างรวดเร็วไปด้วย ทั่วไปจะมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ (Sun) ประมาณ 40 เท่าเป็นอย่างน้อยด้านเปลือกผิวจึงเต็มไปด้วยไฮโดรเจน ความรุนแรงทำให้เกิด กระแสพายุร้อนจัด ขับเคลื่อนด้วยแรงดันรังสี และดาวเหล่านี้กำลังพัฒนาไปสู่วาระสุดท้ายภายในไม่กี่ล้านปี ด้วยการระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา (Supernovas)