Tectonics : ธรณีแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค

 

Tectonics
ธรณีแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค
 

การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างของโลก เรื่องความเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ของเปลือกโลก เทือกเขา ร่องลึก ทะเลภูเขาไฟ และแผ่นดินไหวที่อาจทำให้คลื่นสึนามิที่เป็น อันตรายได้ ซึ่งกลไกดังกล่าวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในของโลก (Earth) จากกระเสความร้อนแกนภายใน ส่งผ่านขึ้นมาตามชั้นห่อหุ้มโลก ทำให้แผ่นเปลือกโลก ด้านบนเคลื่อนที่