Johannes kepler : โยฮันเนส เคปเลอร์

 

Johannes Kepler
โยฮันเนส เคปเลอร์
 

Johannes kepler : โยฮันเนส เคปเลอร์

สมญานาม ผู้สำรวจระบบสุริยะ

 

Johannes Kepler (ค.ศ.1571-1630) นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมัน (German) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยยุคกลาง (Renaissance Astronomy) ได้ทดลองใช้คำอธิบายข้อมูล Tycho's data เรื่องดาวอังคาร (Mars) ในการสำรวจและพัฒนาด้วยการสังเกตจนเป็นที่ยอมรับ เป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานในระบบดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ จัดทำบัญชีรายชื่อดาวต่อจาก ไทโค บราเฮ (Tycho Brahe) เดิมที่มีอยู่ 777 ดวง เพิ่มอีก 228 ดวง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,005 ดวง ใช้เวลานานถึง 27 ปี และวางกฎเกณฑ์ Laws of planetary motion (กฎการ เคลื่อนที่ของดาวเคราะห์) ไว้ 3 ประการคือ

 

1.เกี่ยวกับวงโคจร คือ วงโคจรของดาวเคราะห์ (Planet) ทุกดวงเป็นวงรีโดยมีดวงอาทิตย์ (Sun) เป็นจุดศูนย์กลาง

2.เกี่ยวกับอาณาเขตพื้นที่ คือ ขณะที่ดาวเคราะห์เคลื่อนตัวไป ในวงโคจรเส้นตรงที่เชื่อมกัน ระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์มีพื้นที่โดยรอบเท่ากัน ระยะเวลาเท่ากันและ เคลื่อนเร็วขึ้นเมื่อใกล้ดวงอาทิตย์

3.เกี่ยวกับระยะทาง คือ กำลังสองของคาบวงโคจรของดาวเคราะห์ เป็นสัดส่วนกับกำลังสามของระยะทาง