ASCI+Sunflowercosmos

ดาราศาสตร์ปฏิบัติการ

ค่ายดาราศาสตร์เพื่อฝึกปฏิบัติการเบื้องต้น

ศูนย์วัฒนธรรม ดาราศาสตร์วิถีไทย

เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง ศูนย์ดาราศาสตร์วิถึไทยจึงริเริ่มจัดตั้ง ลานดูดาวศึกษาพัฒนา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่สนใจศึกษาปรากฏการณ์ท้องฟ้า ในวาระที่สำคัญ เช่น จันทรุปราคา สุริยุปราคา ดวงจันทร์ใกล้โลก ให้ข้อแนะนำในการสังเกตการณ์ สำหรับผู้เริ่มต้นและยังไม่มีความชำนาญ จัดแสดงนิทรรศการถาวรในเรื่อง ดาราศาสตร์วิถีไทย ได้แก่ ดาวชาละวัน ดาวตะเภาแก้ว ดาวตะเภาทอง ดาวลูกไก่ และดาวประจำเมือง เป็นต้น เพื่ออนุรักษ์ความรู้ดาราศาสตร์ไทย

รายละเอียด

เปิดเฉพาะวันเสาร์ เวลา 10.30-16.30 น. ให้เรียนรู้ในรูปแบบ HomeSchool ดาราศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา มีหัวข้อกิจกรรมให้เลือกโดยอิสระ 10 หัวข้อ สำหรับลานดูดาวเปิดทำการ เฉพาะปรากฏการณ์สำคัญของท้องฟ้า โดยจะแจ้งล่วงหน้าที่เพจ SunflowerCSR และเพจ Alpha STAR สถานตั้งอยู่ภายในโรงเรียนศึกษาพัฒนา (หัวตะเข้) ลาดกระบัง ติดกับวิทยาลัยช่างศิลป์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ที่จอดรถภายในโรงเรียน 15 คัน

ELEMENTARY CAMP

Panorama Infographics

Panorama Infographics