Geysir Hot Springs Iceland : น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ ไอซ์แลนด์

 

หนึ่งในน้ำพุร้อนจากภูเขาไฟกีย์เซอร์ ตั้งอยู่ที่ขอบด้านเหนือของที่ราบลุ่มตอนใต้ ประเทศไอซ์แลนด์ มีระดับความสูง 105 ถึง 120 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเป็นบริเวณ ที่มีน้ำพุร้อนมากถึง 50 แห่ง ที่ออกมาจากใต้พื้นพิภพน้ำพุร้อนจะพ่นออกมากทุก 4-8 นาที สูงประมาณ 15-20 เมตร แต่บางครั้งเคยถึง 40-60 เมตร ความสำคัญทาง ธรณีวิทยาพบว่าใต้พื้นพิภพมีอาณาเขต 3 ตร.กม. มีเส้นทางไหลของน้ำพุร้อนบาง ส่วนกว้างนับร้อยเมตรและแคบ สุด 15-20 ซม.ในชั้นหนาของหินทรายที่ถูกเผาไหม้ จากความร้อนภูเขาไฟ