Heart Shaped Australia : เกาะรูปหัวใจ ออสเตรเลีย

 

เป็นบริเวณระบบแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่นอกชายฝั่งตะวันออกประเทศออสเตรเลีย มีแนวปะการังราวๆ 3,000 แนว มีเกาะขนาดเล็ก 900 เกาะ ความสำคัญ ทางธรณีวิทยาพบว่าเกาะปะการังเช่นนี้ เป็นแหล่งสำคัญของการเจริญเติบโตสัตว์ น้ำและสาเหตุที่เกิดเกาะขึ้นเพราะคลื่นซัดทรายใต้น้ำขึ้นมาทับถมบนแนวปะการัง จนหนาแน่น ซึ่งบางแห่งเป็นที่อยู่อาศัยของ ชนเผ่าพื้นเมืองกำลังประสบปัญหา การท่วมขึ้นของน้ำทะเลและสภาพแวดล้อมเป็นพิษจากขยะเพิ่มขึ้น