Mono Lake California USA. : 
ทะเลสาบโมโน แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

 

เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาและมีความเข้มข้นของเกลือสูง สาเหตุจากเกิดขึ้นมานานอย่างน้อย 760,000 ปี จึงสะสมความเค็มมาก เป็นแหล่งเจริญพันธ์ของกุ้งน้ำเค็ม ทำให้มีนกอพยพมาหากินเป็นจำนวนมาก ในทางธรณีวิทยาพบว่า ย้อนหลัง ไปในยุคโบราณ มีการระเบิดของ ภูเขาไฟเกิดตะกอนเถ้า จำนวนมหาศาลทับถมลงไปใต้ทะเลสาบ ทำให้ตื้นเขินขึ้น ซึ่งแต่เติมนั้นอาจมีความลึกถึง 270 เมตร