ข้อแนะนำการจัดทำแผนโฮมสคูลตามคุณลักษณะ
ว่าด้วยการศึกษาอวกาศ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลก

"ครอบครัวสามารถจัดการเรียนรู้รวมกลุ่ม 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะตามที่กระทรวงศึกษากำหนดหรืออาจหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ได้ตามความเหมาะสม โดยการเชื่อมโยงตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542"

โดย "คู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว" ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักคณะกรรมการพื้นฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกลุ่มประสบการณ์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ในกลุ่มที่ 6 ซึ่งสามารถศึกษาข้อแนะนำเพิ่มเติมใน รายละเอียดเฉพาะด้านที่จัดทำโดย SunflowerCosmos.org ว่าด้วยการศึกษาอวกาศ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลก

Recent Work

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ เยี่ยมชมโฮมสคูลซันฟลาวเวอร์

ฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ท่านวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เยี่ยมชมโฮมสคูลซันฟลาวเวอร์

ระดับอุดมศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

โครงการดาวชาละวัน ดาวตะเภาแก้ว ดาวตะเภาทอง

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

โครงการสถานีอวกาศนานาชาติ

ระดับประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษา

โครงการสำรวจระบบสุริยะ

ระดับปฐมวัย

ระดับปฐมวัย

โครงการกลุ่มดาวการ์ตูน

ดาราศาสตร์อินโฟรกราฟิก

ดาราศาสตร์อินโฟรกราฟิก

จิตนาการได้ทันทีจึงเรียนรู้เร็วเข้าใจง่าย

เกมส์ท่องระบบสุริยะ

เกมส์ท่องระบบสุริยะ

อวกาศ+ดาราศาสตร์ เกมส์นันทนาการเพื่อให้จดจำ

ภาคปฏิบัติดาราศาสตร์

ภาคปฏิบัติดาราศาสตร์

สำรวจพื้นผิวดวงอาทิตย์มองหาเปลวสุริยะ

ภาคปฏิบัติดาราศาสตร์

ภาคปฏิบัติดาราศาสตร์

สำรวจพื้นผิวดวงอาทิตย์มองหาจุดมืดบนดวงอาทิตย์

ภาคปฏิบัติดาราศาสตร์

ภาคปฎิบัติดาราศาสตร์

เรียนรู้กล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์ดาราศาสตร์

ภาคปฏิบัติดาราศาสตร์

ภาคปฎิบัติดาราศาสตร์

สังเกตกาณ์จันทรุปราคาเต็มดวง

ภาคปฏิบัติดาราศาสตร์

ภาคปฎิบัติดาราศาสตร์

เรียนรู้กล้องสองตาและการหาทิศ

โครงการตั้งอาณานิคมดาวอังคาร

โครงการตั้งอาณานิคมดาวอังคาร

กิจกรรมรวมกลุ่มฝึกฝนการทำงานร่วมกันในวัยที่ต่างกัน

ห้องปฎิบัติกิจกรรม

ห้องปฎิบัติกิจกรรม

ล้อมรอบด้วยภาพดาราศาสตร์ชวนตื่นตาตื่นใจ

อินโฟกราฟิกดาราศาสตร์

อินโฟกราฟิกดาราศาสตร์

สาระการเรียนรู้ทุกหัวข้อใช้ภาพอินโฟกราฟฟิก

Homeschool SUNFLOWER

โฮมสคูลซันฟลาวเวอร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศ วิทยาศาสตร์โลก