ข้อแนะนำ

เพื่อให้เป้าหมาย คุณภาพของเด็กในกลุ่มประสบการณ์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในที่นี้หมายถึงองค์ความรู้ด้านอวกาศ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลก

เกิดประสิทธิผลผลสำเร็จในสาระเนื้อหาความรู้ ทักษะและค่านิยม พ่อแม่สามารถเลือก หัวข้อจัดทำ แผนโฮมสคูลตามคู่มือการจัดการ ศึกษาโดยครอบครัวซึ่งได้แสดงแนวทางไว้ดังนี้

หัวข้อองค์ความรู้  HomeSchool 

กิจกรรมพิเศษ HomeSchool 

อินโฟกราฟิกดาราศาสตร์

สาระการเรียนรู้ทุกหัวข้อใช้ภาพอินโฟกราฟฟิก

Program-HomeSchool-plant_growth_system

Program-HomeSchool-sun observation

Homeschool SUNFLOWER

โฮมสคูลซันฟลาวเวอร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศ วิทยาศาสตร์โลก