Astronomy

401- Alpha STAR Astronomy  Log BooksDeep Sky Objects Finder ChartDeep Sky Objects Finder Chart

สมุดบันทึกนักดาราศาสตร์
ราคา 300.-

ใช้สำหรับบันทึกการสังเกตการณ์ กลุ่มดาว กาแล็คซี่ เนบิวล่า เพื่อเป็นข้อมูลทบทวน ตามมาตราฐานนักดาราศาสตร์ระดับสากล สามารถใช้อ้างอิงการสำรวจเพื่อเก็บไว้ค้นคว้าต่อไป•ระดับความรู้ ผู้สนใจดาราศาสตร์ทุกระดับชั้น •ขนาด A-4 เนื้อหารวมปก 34 แผ่น
•กระดาษหนา 80 แกรม

402- 88 Constellation Finder SetDeep Sky Objects Finder ChartDeep Sky Objects Finder Chart

แบบแผนค้นหากลุ่มดาว 88 กลุ่ม ราคา 2,200.-

แบบฝึกหัดค้นหากลุ่มดาว 88 กลุ่ม ด้วยตาเปล่า หรือด้วยกล้องสองตา รูปแบบกลุ่มดาวจัดทำขึ้นตาม มาตรฐานของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล พร้อมข้อมูลกลุ่มดาว ตำแหน่งการมองเห็น กลุ่มดาวทั่วโลก และสำหรับการเขียนบันทึก


•ระดับความรู้ ผู้สนใจดาราศาสตร์ทุกระดับชั้น •ขนาด A-3 เนื้อหารวมปก 90 แผ่น
•กระดาษหนา 80 แกรม

403- Deep Sky Objects Finder ChartDeep Sky Objects Finder ChartDeep Sky Objects Finder Chart

แบบแผนสำรวจวัตถุส่วนลึก
ในท้องฟ้า ราคา 2,700.-

จัดทำพิเศษสำหรับนักดาราศาสตร์สมัครเล่น เพื่อฝึกหัดการสังเกตการณ์ด้วยกล้องสองตา และกล้องโทรทรรศน์ จำนวน 60 วัตถุในส่วนลึกของท้องฟ้าโดยเฉพาะรวม 15 กลุ่มดาวที่น่าสนใจ•ระดับความรู้ ผู้สนใจดาราศาสตร์ทุกระดับชั้น •ขนาด A-3 เนื้อหารวมปก 17 แผ่น
•กระดาษหนา 250 แกรม