Kepler-444f : 
ดาวเคราะห์ขนาดเล็ก ระบบสุริยะโบราณ

 

Kepler-444 เป็นระบบดาวเคราะห์เล็กๆ 5 ดวง ก่อตัวขึ้นเมื่อ 11.2 พันล้านปีที่ผ่านมา ดวงที่มีขนาดที่เล็กที่สุดเทียบได้กับขนาดของดาวพุธ (Mercury) และใหญ่ที่สุด เทียบได้กับดาวศุกร์ (Venus) โคจรรอบดาวหลัก (Host star) คล้ายดวงอาทิตย์ (Sun) แต่ละดวงใช้เวลาโคจร น้อยกว่าสิบวันซึ่งแสดงว่าวงโคจรใกล้ชิดมาก จึงมีความร้อน ระอุนานแต่แรกเริ่มจากความสว่างของดาวหลัก ที่เกิดจากคลื่นความดันภายในเคลื่อนไหวเดือดอยู่ใต้พื้นผิวของดาวหลัก มีผลสร้างคลื่นความดันต่ออุณหภูมิของ ดาวหลักออกมาและความสว่างความผันผวนเหล่านี้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงดาวเคราะห์ จึงมีข้อบ่งการสืบค้นจากดาวเคราะห์โบราณระบบนี้ไม่เคยมีระบบชีวิต กำเนิดฃึ้นมาก่อนหน้านี้