Kepler-62f : 
ดาวเคราะห์หินยักษ์ อาจมีมหาสมุทร

 

Kepler-62 มีดาวเคราะห์หลายดวง Kepler-62e และ Kepler-62f ทั้งสอง จัดเป็นดาวเคราะห์เรียกว่าซูเปอร์เอิร์ธ (super-Earth-size planet) มีวงโคจรอยู่ในเขตดำรงชีพ (Habitable Zone) โคจรห่างจากดาวหลัก (Host star) ของตนเองมีระยะทาง 0.42 AU และ 0.71 AU ใช้เวลาโคจรรอบดาวหลัก 122 วันและ 267 วัน ตามลำดับหากมีข้อ บ่งชี้ขัดเจนขึ้น มีความเป็นไปได้ที่สภาพแวดล้อมอาจมีมหาสุมทรบนพื้นผิว