Kepler-76b : ดาวเคราะห์ก๊าซ มีดวงอาทิตย์บิดเบี้ยว

 

Kepler-76b จัดเป็นดาวเคราะห์ก๊าซ (Hot Jupiter) มีขนาดมวลเป็น 2 เท่าของดาวพฤหัสฯ และโคจรใกล้ชิดกับดาวหลัก ระยะเพียง 0.027 AU ดังนั้นจึงมีความร้อนสูง มากและดาวหลักยังมีรูปทรงบิดเบี้ยวไม่กลมเช่นดวงอาทิตย์ของเรา โดยใช้เวลาโคจรรอบดาวหลัก 1 รอบ เพียง 1.4 วัน เท่านั้น และนับเป็นครั้งแรกที่ใช้ทุกแง่มุมจาก ทฤษฎีของ Einstein หาเหตุผลของความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวระหว่างดาวหลัก (Host star) และดาวเคราะ์ (Planet)