Pilot Station : สถานีนำร่อง

 

เป็นพื้นที่สำหรับผู้บัญชาการการบินอวกาศ ซึ่งจะใช้ในการติดต่อประสานงานกับห้อง ควบคุมการบินภาคพื้นดิน ต่อการนำร่อง ของสถานีอวกาศนานาชาติ