Moons of the solar system : ข้อมูลดวงจันทร์ 8 ดวง ในระบบสุริยะ

 

• ข้อมูลพื้นฐาน
หมายถึงวัตถุขนาดเล็กที่โคจรล้อมรอบวัตถุขนาดใหญ่ เช่น ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ทั้งนี้ดวงจันทร์ทุกดวงไม่มีแสงสว่างในตนเอง แต่ที่เรามองเห็นจากโลกได้เพราะแสง สะท้อนจากดวงอาทิตย์สาดส่องไปถึง ดาวจันทร์อาจมีหลายดวงได้ และต้องมีมา ดั้งเดิมก่อกำเนิด โดยธรรมชาติ บางครั้งอาจพบการเรียก ดาวบริวาร (Satellites) ว่า ดวงจันทร์ โดยแท้จริงแล้ว คำว่า Moon เป็นความหมายแสดงถึง ดาวบริวารของโลกโดยตรง แต่ให้ถือว่าดาวบริวารหรือดวงจันทร์เป็นวัตถุประเภทเดียวกันได้ บางกรณี ดาวบริวารบางดวง มีสมมุติฐานหลุดหลงวงโคจรมาจาก กลุ่มดาวเคราะห์น้อย ซึ่งต้องใช้วิธีสืบค้นพิสูจน์ทราบ อาจยังเป็นเรื่องห่างไกลใช้เวลานานเพราะต้องมีตัวอย่าง วัตถุดิบของพื้นผิวเพื่อการวิเคราะห์ ต้องตรวจสอบคาบการโคจรรวมทั้งปฎิกิริยา แรงดึงดูดที่สัมพันธ์ระหว่างกัน จึงจะสรุปผลได้แน่ชัดว่าก่อกำเนิดโดยธรรมชาติหรือไม่

ดาวบริวารหรือดวงจันทร์ในระบบสุริยะมีความแตกต่างกัน ทั้งขนาดและสีสันพื้นผิว นอกจากนั้นยังมีความต่างกันในเรื่องสภาพแวดล้อมของบรรยากาศ ในระบบ สุริยะมีจำนวนดวงจันทร์ ดังนี้

โลก มีจำนวน 1 ดวง ดาวอังคาร มีจำนวน 2 ดวง ดาวพฤหัสฯ มีจำนวน 50 ดวง (รอการยืนยันอีก 14 ดวง) ดาวเสาร์ มี จำนวน 53 ดวง (รอการยืนยันอีก 9 ดวง) ดาวยูเรนัส มีจำนวน 27 ดวง ดาวเนปจูน มีจำนวน 13 ดวง รวมดวงจันทร์ ใน ระบบสุริยะ ที่ได้รับการยืนยันแล้ว 146 ดวง และยังรอการยืนยันตรวจสอบ อีก 23 ดวง อย่างไรก็ตามอาจมีการสำรวจ พบดวงจันทร์ เพิ่มเติมได้อีก

• ข้อมูลการสำรวจใหม่

เป้าหมายหลักของการสำรวจดวงจันทร์ต่างๆในระบบสุริยะมุ่งเน้นไปยัง ข้อสงสัยของระบบชีวิตหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากปกติ เช่น ดวงจันทร์ยูโรปา สันษิฐาน ว่ามีระบบชีวิตขนาดเล็กในมหาสุมทรน้ำแข็ง ดวงจันทร์ไอโอ มีภูเขาไฟปะทุอยู่เป็น จำนวนมากและ ดวงจันทร์ไททัน มีองค์ประกอบของทะเลสาบไฮโดรคาร์บอน เต็มไป ด้วยแหล่งก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น