Glossary of Astronomy Terms : ศัพท์ดาราศาสตร์

 

ชุดความรู้ย่อ 12 ข้อ

Solar System : ระบบสุริยะ
Sun : ดวงอาทิตย์
Mercury : ดาวพุธ
Venus : ดาวศุกร์
Earth : โลก
Mars : ดาวอังคาร
Jupiter : ดาวพฤหัสบดี
Saturn : ดาวเสาร์
Uranus : ดาวยูเรนัส
Neptune : ดาวเนปจูน

4 นักดาราศาสตร์ยุคกลาง ผู้มีคุณูปการต่อการ ฟื้นฟูวิทยาการ

Nicolaus Copernicus : นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส › สมญานาม ผู้วางรากฐานดาราศาสตร์
Tycho Brahe : ไทโค บราเฮ › สมญานาม ผู้รวบรวมข้อมูลดาราศาสตร์
Johannes Kepler : โยฮันเนส เคปเลอร์ › สมญานาม ผู้สำรวจระบบสุริยะ
Galileo Galilei : กาลิเลโอ กาลิเลอี › สมญานาม ผู้สำรวจและตอบสนองต่อแนวคิด Aristotle

ศัพท์ดาราศาสตร์ 300 คำ

A
Accretion disk : การเกาะพอกของแผ่นจาน
Acoustic waves : แหล่งคลื่นเสียงสะท้อน
Active region : ขอบเขตสำแดงอิทธิฤทธิ์
Activity index : ดัชนีกิจกรรม
Alfv'en wave : คลื่นอัลเฟน
Alpha Centauri : อัลฟา เซนทอรี
Amor Asteroids : กลุ่มดาวเคราะห์น้อย อามอร์
Aphelion : จุดไกล จากดวงอาทิตย์มากที่สุด
Apollo Asteroids : กลุ่มดาวเคราะห์น้อย อพอลโล
Apparent magnitude : โชติมาตรปรากฎ
Asterism : กลุ่มดาวขนาดเล็ก
Asteroid And Comet Impact Hazard : ระดับและกฎเกณฑ์ การแจ้งเตือนภัย จากดาวเคราะห์น้อยและดาวหาง
Asteroid belt : แถบดาวเคราะห์น้อย
Astronomical unit : หน่วยวัดระยะทางดาราศาสตร์
Astronomy : ดาราศาสตร์
Asymmetrical galaxies : อสมมาตร กาแล็คซี่
Aten Asteroids : กลุ่มดาวเคราะห์น้อย เอเธนส์
Atmosphere : ชั้นบรรยากาศ
Aurora oval : ออโรรา วงรูปไข่
Aurora : ออโรรา (แสงเหนือ-แสงใต้)

B
Basin impact : แอ่งหลุม (จากการอัดกระทบ)
Binary star system : ระบบดาวคู่
Binocular (Astronomical) : กล้องสองตา (ดาราศาสตร์)
Bipolar regions : ขอบเขตขั้วคู่
Black dwarf : ดาวแคระดำ
Black Hole : หลุมดำ
Bok Globule : ก้อนหยาดเมฆโมเลกุล
Bolide : การแตกระเบิดของวัตถุ
Bow shock : แนวเขตคลื่นสะท้าน
Brightest star : ดาวที่มีความสุกสว่างโชติช่วง
Brown dwarf : ดาวแคระสีน้ำตาล
Burst : ระเบิดแตกลั่น
Butterfly diagram : แผนภูมิรูปปีกผีเสื้อ

C
Caldwell Catalog : บัญชีรายชื่อดาว คอล์ดเวลล์
Carbon-Nitrogen-Oxygen Cycle : วงจร คาร์บอน-ไนโตรเจน-ออกซิเจน
Carbon star : ดาวคาร์บอน
Center of The Milky Way : ใจกลางทางช้างเผือก
Chromosphere : โครโมสเฟียร์
Climate change : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Cluster of Galaxies : กระจุกกาแล็คซี่
Colour gradients in Galaxies : ระดับสีในกาแล็คซี่
Comet : ดาวหาง
Convection Zone : เขตชั้นนำพาความร้อน
Corona : โคโรน่า
Coronal hole : ช่องหลุมโคโลนัล
Coronal loops : เกลียวขมวดโคโลนัล
Constellations : กลุ่มดาว 88 กลุ่ม (การอ่านออกเสียง)
Coronal mass ejection : พวยพุ่งมวลโคโรนัล
Cosmic ray : รังสีจักรวาล (รังสีคอสมิก)
Crater : การอัดปะทะเป็นแอ่ง / ปากปล่องภูเขาไฟ
Cygnus X-1 : แหล่งหลุมดำ หงส์ X-1

D
Dark energy : พลังงานลึกลับ
Dark matter : สสารมืด
Dark Nebula : เนบิวล่ามืด (กลุ่มรังสี -ก๊าซ ฝุ่นหมอก)
Decoupling event : เหตุการณ์ยุคต้นเอกภพ
Deep sky Objects : วัตถุด้านลึกในท้องฟ้า
Define a Mineral : นิยามของแร่
Diamond-ring effect : ปรากฎการณ์ ประกายวงแหวนเพชร
Disk Galaxy : แผ่นจานของกาแล็คซี่
Dust : เม็ดฝุ่นอวกาศ
Dwarf galaxy : กาแล็คซี่แคระ
Dwarf star : ดาวแคระ
Drake Equation : สมการเดรก
Dyson Spheres : ทรงกลมไดสัน

E
Earth System : ระบบโลก
Escape velocity : อัตราความเร็วหลุดพ้น
Evening star & Morning star : ดาวประจำเมือง
Expanding Universe : การขยายตัวของจักรวาล
Extrasolar planet : ดาวเคราะห์ นอกระบบสุริยะ
Extraterrestrial intelligence : สิ่งทรงปัญญาในจักรวาล

F
Flare Star : ดาวลุกจ้า (เป็นไฟ)
Fossil Groups : กลุ่มซากเก่าแก่ดึกดำบรรพ์

G
G modes : โหมดแรงโน้มถ่วง พลังงานแสงอาทิตย์

Galactic X-ray Ridge : แนวสันร่องรังสี X ของทางช้างเผือก
Galaxy cluster : กระจุกกาแล็คซี่
Galaxy : กาแล็คซี่ หรือ ดาราจักร
Galilean Moons : ดวงจันทร์กาลิเลียน
Geomagnetic Storms : มาตรแสดงผลกระทบ ค่ารบกวนธรณีวิทยา ของสนามแม่เหล็กโลกจากพายุสุริยะ
Giant planet : ดาวเคราะห์ยักษ์
Giant star - Supergiant star : ดาวยักษ์ - ดาวยักษ์ใหญ่
Granule : จุดดอกดวงเล็กๆ บนดวงอาทิตย์
Greek Alphabet : อักษรกรีก

H
H -I region and H-II region : บริเวณเมฆในอวกาศ
Habitable Zone : เขตดำรงชีพ
Handy sky measures : การใช้มือวัดมาตราส่วนบนท้องฟ้า
Herschel's Catalog : บัญชีรายชื่อดาวเฮอร์เชล
Horizontal system : ระบบเส้นพิกัดขอบฟ้า
Host star : ดาวหลัก
Hot Jupiter : ลำดับชั้นดาวในระบบสุริยะพิเศษ
Hydrogen Alpha : ไฮโดรเจนอัลฟา

I
Infrasound : คลื่นใต้เสียงตรวจจับดาวตก
Interplanetary medium : ช่องว่างระหว่างดาวเคราะห์
Isolated Galaxies : กาแล็คซี่ โดดเดี่ยว

J
Jet high-energy : การไหลพุ่งของอนุภาคพลังสูง ด้วยความเร็วสูง
Jovian Planets : ดาวเคราะห์ก๊าซ

K
Kuiper betl : แถบไคเปอร์

L
Light pollution : มลพิษทางแสง
Light Year : ปีแสง
Local group galaxy : กลุ่มกาแล็คซี่เพื่อนบ้าน
Log book : ปูมดาราศาสตร์
Lunar Eclipse : จันทรุปราคา

M
Magellanic Clouds : เมฆแมกเจลแลน
Magnetic star : ดาวสนามเหล็ก
Magnetosphere : ขอบเขตสนามแม่เหล็ก
Main sequence stars : ลำดับชั้นดาวสามัญ
Messier's Catalog : บัญชีรายชื่อดาว เมซีเย
Meteor shower : ฝนดาวตก
Meteorite : อุกกาบาต
Milky Way Galaxy : ทางช้างเผือก
Molecular clouds : เมฆโมเลกุล
Moonless : ดวงจันทร์จิ๋วจ้อย-แสงน้อย
Multiple star : ระบบดาวหลายดวง
Multiverse : เครือข่าย (หลาย) จักรวาล

N
Near Earth Asteroids : ดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก หรือวัตถุใกล้โลก
Nebula : เนบิวล่า ( กลุ่มรังสี -ก๊าซ ฝุ่นหมอก)
Neutrino : อนุภาคนิวทริโน
Neutrons star : ดาวนิวตรอน
New General Catalog : บัญชีรายชื่อดาวใหม่ทั่วไป
Nova : โนวา

O
Oort cloud : บริเวณเมฆออร์ต
Orbital Positions : วงโคจรร่วมทิศ

P
Parsec : พาร์เซก
Planetarium : แผนที่ท้องฟ้าจำลอง
Perihelion : จุดใกล้ จากดวงอาทิตย์มากที่สุด
Planet : ดาวเคราะห์
Planetary wind : ลมพายุดาวเคราะห์
Plasma : พลาสม่า
Pulsar : พัลซาร์

Q
Quasars : ควอซาร์

R
Radio Blackouts : มาตรแสดงการรบกวน ชั้นบรรยากาศการแผ่รังสี X-ray จากดวงอาทิตย์

Red-dwarf & dwarf- M : ดาวแคระสีแดง
Renaissance astronomy : ดาราศาสตร์ยุคกลาง

S
Saturn's hexagon : พายุ 6 เหลี่ยมบนดาวเสาร์
Solar Activity : พฤติกรรมของดวงอาทิตย์
Solar Eclipse : สุริยุปราคา
Solar flare : แสงจ้า มโหฬาร (การลุกจ้า)
Solar Radiation Storms : มาตรแสดงระดับสูงของรังสีที่เกิดขึ้น เมื่ออนุภาคพลังงานสูงเพิ่มขึ้น
Solar wind : พายุสุริยะ หรือ ลมสุริยะ
Spacecraft : ยานอวกาศ
Star cluster : กระจุกดาว
Star wheel : แผ่นหมุนแผนที่ดาว
Star-forming : การก่อตัวของดาว
Star : ดาว
Starburst galaxy : กาแล็คซี่ดาวกระจาย
Stellar atmosphere : บรรยากาศของดาว
Stellar wind : ลมแห่งดวงดาว
Sun-pillar : เสาแสงอาทิตย์
Sun rectangular : ดวงอาทิตย์ 4 เหลี่ยม
Sunspot group classification : ประเภทของกลุ่ม จุดบนดวงอาทิตย์
Sunspot : จุดบนดวงอาทิตย์
Supermassive star : ดาวมวลมหาศาล
Supernovas & Supernovas Remnants : ซูเปอร์โนวา และเศษซากซูเปอร์โนวา
Super Earth size planet : ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่กว่าโลก
Stephan's Quintet : กลุ่มกาแล็คซี่สเตฟาน

T
Terrestrial Planets : ดาวเคราะห์หิน
Tidal force and Tidal bulge : แรงไทดัล และ กระพุ้งน้ำขึ้นน้ำลง
Trojan Asteroids : ดาวเคราะห์น้อยโทรจัน
Turbulence : การเคลื่อนไหว ในความวุ่นวาย-อลเวง
Trappist-1 system : แทรพพิสต์-1

U
UFO : จานบิน
Universe : จักรวาล

V
Van Allen radiation belt : แถบรังสีแวนอัลเลน

W
White dwarf star : ดาวแคระขาว
Wolf–Rayet stars : ดาววูล์ฟ-ราเยท์
Wow! signal : สัญญาน ว้าว

X
X-ray burster : แหล่งมหาศาล รังสีเอ๊กซ์

Z
Zero gravity : สภาวะความโน้มถ่วงเป็นศูนย์

 

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography