Glossary of Astronomy Terms : ศัพท์ดาราศาสตร์

 


ข้อมูลระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ และดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ


Solar System : ระบบสุริยะ Sun : ดวงอาทิตย์
Mercury : ดาวพุธ Venus : ดาวศุกร์
Earth : โลก Mars : ดาวอังคาร
Jupiter : ดาวพฤหัสบดี Saturn : ดาวเสาร์
Uranus : ดาวยูเรนัส Neptune : ดาวเนปจูน

4 นักดาราศาสตร์ยุคกลาง ผู้มีคุณูปการต่อการ ฟื้นฟูวิทยาการ


Nicolaus Copernicus : นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส › สมญานาม ผู้วางรากฐานดาราศาสตร์ Tycho Brahe : ไทโค บราเฮ › สมญานาม ผู้รวบรวมข้อมูลดาราศาสตร์
Galileo Galilei : กาลิเลโอ กาลิเลอี › สมญานาม ผู้สำรวจและตอบสนองต่อแนวคิด Aristotle Johannes Kepler : โยฮันเนส เคปเลอร์ › สมญานาม ผู้สำรวจระบบสุริยะ

Sunflower Academy สำนักดาราศาสตร์ซันฟลาวเวอร์


Sunflower Academy
ศูนย์ดาราศาสตร์วิถีไทย ในชุมชนหัวตะเข้

ดาราศาสตร์วิถีไทย ในชุมชนหัวตะเข้
ศัพท์ดาราศาสตร์ 300 คำ พร้อมภาพประกอบคมชัดสูง

A
Accretion disk : การเกาะพอกของแผ่นจาน
Acoustic waves : แหล่งคลื่นเสียงสะท้อน
Active region : ขอบเขตสำแดงอิทธิฤทธิ์
Activity index : ดัชนีกิจกรรม
Alfv'en wave : คลื่นอัลเฟน
Alpha Centauri : อัลฟา เซนทอรี
Amor Asteroids : กลุ่มดาวเคราะห์น้อย อามอร์
Aphelion : จุดไกล จากดวงอาทิตย์มากที่สุด
Apollo Asteroids : กลุ่มดาวเคราะห์น้อย อพอลโล
Apparent magnitude : โชติมาตรปรากฎ
Asterism : กลุ่มดาวขนาดเล็ก
Asteroid And Comet Impact Hazard : ระดับและกฎเกณฑ์ การแจ้งเตือนภัย จากดาวเคราะห์น้อยและดาวหาง
Asteroid belt : แถบดาวเคราะห์น้อย
Asteroids : ดาวเคราะห์น้อย
Asteroid Bennu : ดาวเคราะห์น้อยเบนนู
Astronomical unit : หน่วยวัดระยะทางดาราศาสตร์
Astronomy : ดาราศาสตร์
Asymmetrical galaxies : อสมมาตร กาแล็คซี่
Aten Asteroids : กลุ่มดาวเคราะห์น้อย เอเธนส์
Atmosphere : ชั้นบรรยากาศ
Aurora oval : ออโรรา วงรูปไข่
Aurora : ออโรรา (แสงเหนือ-แสงใต้)

B
Basin impact : แอ่งหลุม (จากการอัดกระทบ)
Betelgeuse Red supergiant stars : บีเทลจุส ดาวซุปเปอร์ยักษ์แดง
Binary star system : ระบบดาวคู่
Binocular (Astronomical) : กล้องสองตา (ดาราศาสตร์)
Bipolar regions : ขอบเขตขั้วคู่
Black dwarf : ดาวแคระดำ
Black Hole : หลุมดำ
Bok Globule : ก้อนหยาดเมฆโมเลกุล
Bolide : การแตกระเบิดของวัตถุ
Bow shock : แนวเขตคลื่นสะท้าน
Brightest star : ดาวที่มีความสุกสว่างโชติช่วง
Brown dwarf : ดาวแคระสีน้ำตาล
Burst : ระเบิดแตกลั่น
Butterfly diagram : แผนภูมิรูปปีกผีเสื้อ

C
Caldwell Catalog : บัญชีรายชื่อดาว คอล์ดเวลล์
Carbon-Nitrogen-Oxygen Cycle : วงจร คาร์บอน-ไนโตรเจน-ออกซิเจน
Carbon star : ดาวคาร์บอน
Chalawan star : ดาวชาละวัน
Center of The Milky Way : ใจกลางทางช้างเผือก
Chromosphere : โครโมสเฟียร์
Climate change : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Cluster of Galaxies : กระจุกกาแล็คซี่
Colour gradients in Galaxies : ระดับสีในกาแล็คซี่
Comet : ดาวหาง
Convection Zone : เขตชั้นนำพาความร้อน
Corona : โคโรน่า
Coronal hole : ช่องหลุมโคโลนัล
Coronal loops : เกลียวขมวดโคโลนัล
Compact Galaxy Group : กาแลคซ่ีกลุ่มกะทัดรัด
Constellations : กลุ่มดาว 88 กลุ่ม (การอ่านออกเสียง)
Coronal mass ejection : พวยพุ่งมวลโคโรนัล
Cosmic ray : รังสีจักรวาล (รังสีคอสมิก)
Crater : การอัดปะทะเป็นแอ่ง / ปากปล่องภูเขาไฟ
Cygnus X-1 : แหล่งหลุมดำ หงส์ X-1

D
Dark energy : พลังงานลึกลับ
Dark matter : สสารมืด
Dark Nebula : เนบิวล่ามืด (กลุ่มรังสี -ก๊าซ ฝุ่นหมอก)
Decoupling event : เหตุการณ์ยุคต้นเอกภพ
Deep sky Objects : วัตถุด้านลึกในท้องฟ้า
Define a Mineral : นิยามของแร่
Diamond-ring effect : ปรากฎการณ์ ประกายวงแหวนเพชร
Disk Galaxy : แผ่นจานของกาแล็คซี่
Dust : เม็ดฝุ่นอวกาศ
Dwarf galaxy : กาแล็คซี่แคระ
Dwarf star : ดาวแคระ
Dwarf planet : ดาวเคราะห์แคระ
Drake Equation : สมการเดรก
Dyson Spheres : ทรงกลมไดสัน

E
Earth System : ระบบโลก
Escape velocity : อัตราความเร็วหลุดพ้น
Evening star & Morning star : ดาวประจำเมือง
Expanding Universe : การขยายตัวของจักรวาล
Extrasolar planet : ดาวเคราะห์ นอกระบบสุริยะ
Extraterrestrial intelligence : สิ่งทรงปัญญาในจักรวาล

F
Flare Star : ดาวลุกจ้า (เป็นไฟ)
Fossil Groups : กลุ่มซากเก่าแก่ดึกดำบรรพ์

G
G modes : โหมดแรงโน้มถ่วง พลังงานแสงอาทิตย์

Galactic X-ray Ridge : แนวสันร่องรังสี X ของทางช้างเผือก
Galaxy cluster : กระจุกกาแล็คซี่
Galaxy : กาแล็คซี่ หรือ ดาราจักร
Galilean Moons : ดวงจันทร์กาลิเลียน
Geomagnetic Storms : มาตรแสดงผลกระทบ ค่ารบกวนธรณีวิทยา ของสนามแม่เหล็กโลกจากพายุสุริยะ
Giant planet : ดาวเคราะห์ยักษ์
Giant star - Supergiant star : ดาวยักษ์ - ดาวยักษ์ใหญ่
Granule : จุดดอกดวงเล็กๆ บนดวงอาทิตย์
Greek Alphabet : อักษรกรีก
Golden record : แผ่นเสียงทองคำ

H
H -I region and H-II region : บริเวณเมฆในอวกาศ
Habitable Zone : เขตดำรงชีพ
Handy sky measures : การใช้มือวัดมาตราส่วนบนท้องฟ้า
Herschel's Catalog : บัญชีรายชื่อดาวเฮอร์เชล
Horizontal system : ระบบเส้นพิกัดขอบฟ้า
Host star : ดาวหลัก
Hot Jupiter : ลำดับชั้นดาวในระบบสุริยะพิเศษ
Hydrogen Alpha : ไฮโดรเจนอัลฟา
Heliosphere : เฮลิโอสเฟียร์

I
Infrasound : คลื่นใต้เสียงตรวจจับดาวตก
Interplanetary medium : ช่องว่างระหว่างดาวเคราะห์
Isolated Galaxies : กาแล็คซี่ โดดเดี่ยว
Ice giant planet : ดาวเคราะห์น้ำแข็งยักษ์
Ice ring : วงแหวนน้ำแข็ง

J
Jet high-energy : การไหลพุ่งของอนุภาคพลังสูง ด้วยความเร็วสูง
Jovian Planets : ดาวเคราะห์ก๊าซ

K
Kuiper betl : แถบไคเปอร์
Kilonova : กิโลโนวา

L
Light pollution : มลพิษทางแสง
Light Year : ปีแสง
Local group galaxy : กลุ่มกาแล็คซี่เพื่อนบ้าน
Log book : ปูมดาราศาสตร์
Lunar Eclipse : จันทรุปราคา

M
Magellanic Clouds : เมฆแมกเจลแลน
Magnetic star : ดาวสนามเหล็ก
Magnetosphere : ขอบเขตสนามแม่เหล็ก
Main sequence stars : ลำดับชั้นดาวสามัญ
Mergers of Galaxies : การควบรวมกิจการของกาแล็คซี่
Messier's Catalog : บัญชีรายชื่อดาว เมซีเย
Meteor shower : ฝนดาวตก
Meteorite : อุกกาบาต
Milky Way Galaxy : ทางช้างเผือก
Molecular clouds : เมฆโมเลกุล
Moonless : ดวงจันทร์จิ๋วจ้อย-แสงน้อย
Moon village : หมู่บ้านบนดวงจันทร์
Multiple star : ระบบดาวหลายดวง
Multiverse : เครือข่าย (หลาย) จักรวาล

N
Near Earth Asteroids : ดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก หรือวัตถุใกล้โลก
Nebula : เนบิวล่า ( กลุ่มรังสี -ก๊าซ ฝุ่นหมอก)
Neutrino : อนุภาคนิวทริโน
Neutron Star (Magnetars) : ดาวนิวตรอน
New General Catalog : บัญชีรายชื่อดาวใหม่ทั่วไป
Nova : โนวา

O
Oort cloud : บริเวณเมฆออร์ต
Orbital Positions : วงโคจรร่วมทิศ

P
Parsec : พาร์เซก
Planetarium : แผนที่ท้องฟ้าจำลอง
Perihelion : จุดใกล้ จากดวงอาทิตย์มากที่สุด
Peggy moon : ดวงจันทร์เพ็กกี้
Planet : ดาวเคราะห์
Planet Nine : ดาวเคราะห์ดวงที่ 9
Planetary wind : ลมพายุดาวเคราะห์
Plasma : พลาสม่า
Pulsar : พัลซาร์

Q
Quasars : ควอซาร์

R
Radio Blackouts : มาตรแสดงการรบกวน ชั้นบรรยากาศการแผ่รังสี X-ray จากดวงอาทิตย์

Red-dwarf & dwarf- M : ดาวแคระสีแดง
Renaissance astronomy : ดาราศาสตร์ยุคกลาง

S
Saturn's hexagon : พายุ 6 เหลี่ยมบนดาวเสาร์
Solar Activity : พฤติกรรมของดวงอาทิตย์
Solar Eclipse : สุริยุปราคา
Solar flare : แสงจ้า มโหฬาร (การลุกจ้า)
Solar Radiation Storms : มาตรแสดงระดับสูงของรังสีที่เกิดขึ้น เมื่ออนุภาคพลังงานสูงเพิ่มขึ้น
Solar wind : พายุสุริยะ หรือ ลมสุริยะ
Spacecraft : ยานอวกาศ
Star cluster : กระจุกดาว
Star wheel : แผ่นหมุนแผนที่ดาว
Star-forming : การก่อตัวของดาว
Star : ดาว
Starburst galaxy : กาแล็คซี่ดาวกระจาย
Stellar atmosphere : บรรยากาศของดาว
Stellar wind : ลมแห่งดวงดาว
Sun-pillar : เสาแสงอาทิตย์
Sun rectangular : ดวงอาทิตย์ 4 เหลี่ยม
Sunspot group classification : ประเภทของกลุ่ม จุดบนดวงอาทิตย์
Sunspot : จุดบนดวงอาทิตย์
Supermassive star : ดาวมวลมหาศาล
Supernovas & Supernovas Remnants : ซูเปอร์โนวา และเศษซากซูเปอร์โนวา
Super Earth size planet : ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่กว่าโลก
Stephan's Quintet : กลุ่มกาแล็คซี่สเตฟาน
Spectrum of the Sun : สเปกตรัมของดวงอาทิตย์
Super Blue Blood Moon : ซูเปอร์ บลู บลัด มูน

T
Tardigrade : ทาร์ดิเกรด หรือหมีน้ำ
Terrestrial Planets : ดาวเคราะห์หิน
The Grand Finale (Cassini) : แกรนด์ฟินาเล่ (แคสสินี)
Tidal force and Tidal bulge : แรงไทดัล และ กระพุ้งน้ำขึ้นน้ำลง
Trojan Asteroids : ดาวเคราะห์น้อยโทรจัน
Turbulence : การเคลื่อนไหว ในความวุ่นวาย-อลเวง
Trappist-1 system : แทรพพิสต์-1

U
UFO : จานบิน
Universe : จักรวาล

V
Van Allen radiation belt : แถบรังสีแวนอัลเลน
Voyager spacecraft : ยานอวกาศวอยเอจเจอร์

W
White dwarf star : ดาวแคระขาว
Wolf–Rayet stars : ดาววูล์ฟ-ราเยท์
Wow! signal : สัญญาน ว้าว

X
X-ray burster : แหล่งมหาศาล รังสีเอ๊กซ์

Z
Zero gravity : สภาวะความโน้มถ่วงเป็นศูนย์